1
RÁBAKECÖL
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2
1. Bevezetés 3
2. Rábakecöl bemutatása 5
3. Örökségünk 10
Római Katolikus Templom
Keresztek
Szobrok
Kápolnák
Kúriák
Római katolikus iskola
Köztemető
Gyűjtemények
Természeti értékek, zöldterületek
4. Eltérő arculatú településrészek 21
Történeti településrész
Kialakult településrész
Gazdasági terület
Beépítésre nem szánt területek
5. Ajánlások, jó példák 26
Történeti településrész
Telepítés
Épületek magassága
Tetők kialakítása, tetőforma
Homlokzat kialakítása, anyaghasználat, színezés
Kialakult településrészek
Telepítés
Épületek magassága
Tetők kialakítása, tetőforma
Homlokzat kialakítása, anyaghasználat, színezés
Kerítések
6. Közterületek kialakítása 39
Járda
Vízelvezető árkok
Reklámfelületek
A település egészére vonatkozó általános útmutató
7. Mellékletek 46
Növénytelepítésre javasolt fajok listája
Tiltott fajok listája
A növényvédelmi tevékenységről
Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabálya
Natura 2000 területek
Műemlékek
TARTALOMJEGYZÉK
3
A kézikönyv nem egy kötelező útmutató, egy kőbe vésett dokumentum Ez a kézikönyv segítség kíván lenni. A
település bemutatásával, az értékek, a múlt jellegzetes építészeti stílusainak megismertetésével és az útmatató
résszel mutatja be, tárja fel az épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel
töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot találhatunk egy
zenemű és az építészet között. Az építészet sokszínűségét adja a ltozatos utcák, terek, épületek sokasága,
mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra
tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a
házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros,
élhetetlen környezetet alakítanak ki.
1.
BEVEZETÉS
4
Az ajánlások nem tekintendők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása,
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az
unalomig másolt giccses, sokszor import, településidegen klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő
választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem a valódi szabadság megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik.
Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön ezen kézikönyvbe, hogy ezáltal is
büszke lehessen az építtetője, tervezője, kivitelezője és maga a település egyaránt.
5
Ahol a Kis-Rába búcsút int az öreg bának, Győr-
Moson-Sopron megye kapujában, Rábakecölnél
születik meg a Rábaköz. A Kapuvár-Beledi Kistérség
legdélibb települése, egyben megyehatár, Győrtől
60, Soprontól és Szombathelytől egyaránt 55,
Pápától 40 km-re elhelyezkedő település. Régészeti
kutatások a honfoglalásig vezetik vissza gyökereit: a
Keszi hadtörzs folyami átkelőhely biztosítása
céljából Kesző néven építette a település elődjét. A
község első írásos említése 1162-re nyúlik vissza,
Kun László király birtoka. 1291-ben III. Endre Kapu
várához csatolja, s Keczöl sorsa ettől kezdve
szorosan összefonódott Kapu várának történetével.
Keczöl birtokjogával később a Kanizsay, Nádasdy és
Eszterházy családok rendelkeztek. A törökjárás
idején mindössze kilenc menekült meg, elrejtőzve
az erdei mocsárban, de a kuruc-labanc háború is
elnépteleníti és tönkreteszi a falut. A túlélők
kitartása valamint a terület kitűnő természeti és
gazdasági adottsága mindig új lendületet adott a
fejlődésnek. A múlt század elejére mintegy
ezerkétszáz fő élt itt. Az ötvenes évek gazdasági
intézkedései radikálisan csökkentették a
lélekszámát a mára 713 lakosú Rábakecölnek.
2. RÁBAKECÖL
Négy folyóvizének másféltucat kilométer vízfolyása
és több, mint 300 hektár erdeje gazdag növény és
állatvilágnak ad otthont a természetjárók és
vadászok örömére. A Rába mellett két horgásztó is
várja a pecásokat. Aki nem az evezőlapát mellett
dönt, az nyeregre ülhet, két keréken vagy négy
lábon, de hintóra is szállhat. A Bábi néni
kincsesházába látogatók a gyűjtemény mellett
kulturális programokkal is találkoznak, valamint
kézműves foglalkozásokon és alkalmanként
teljesítménytúrákon tehetik próbára magukat.
6
7
A község fontos közlekedési útvonal. A
86-os főút és a 8611-es utak
kereszteződése, és az ezekből elágazó
alacsonyabb rendű 8428-as út,
valamint a 2016-ban átadott M86
gyorsforgalmi út lehajtója jelentős
átmenő zúti forgalmat indukálnak
Vas megye felé az egykori Rába
„vámhídon’ keresztül Celldömölk és
Sárvár, valamint a Balaton irányába. A
buszközlekedés jó, sűrűn indulnak
járatok a szomszédos városokba.
A település infrastrukturális tekintetben
mára minden közművel ellátott, a
belterületi útjainak 95%-a portalanított.
A közüzemi ivóvízvezeték hálózatba a
lakások 100%-a van bekapcsolva. A
házaknál összegyű szennyvizet
szennyvízcsatorna hálózatra kötik, az
ellátottság 97%. A falu gázellátása 1993
óta megoldott. A teljes villamosenergia-
hálózat kiépítése 1956-ban történt. A
településen a szilárd és a szelektív
hulladékgyűjtés is megoldott.
Rábakecölben a távközlési hálózat
1994-ben lett kiépítve, jelenleg
fénykábeles összeköttetéssel
rendelkezik. A településen belül
földkábeles, illetve légvezetékes hálózat
is található. 2011-től új csillagpontos
rendszerű kábeltelevízió hálózat épült
ki, melyen Internet és
telefonszolgáltatás is elérhető.
8
2011-ben az iskola épületének átalakításával és
kibővítésével valamint technikai fejlesztésével
Soós Imre Kulturális Központ néven integrált
közösségi szolgáltató tér kezdte meg működését.
A településen működik háziorvosi szolgálat,
óvoda, fiókgyógyszertár, posta, vegyesboltok,
virágboltok, zöldségbolt és vendéglátóhely.
Közösségi terek: kulturális központ, tornaterem,
futballpálya, Bábi néni kincsesháza, játszótér,
bitumenes kézilabdapálya, strandkézilabda pálya,
tekepálya, kültéri kemence, valamint három
közpark.
A településnek jelentős ipara,
üzeme nincs. A lakosság
döntően a közeli városok
gyáraiban vállal munkát.
Rábakecöl területének 87,4 %-
a használt mezőgazdasági
terület. Mintegy 1400
hektárnyi minőségű,
átlagosan 32,1 AK érté
szántóval rendelkezik.
Meghatározó nagy
mezőgazdasági vállalkozás a
Rábamenti Mezőgazdasági Kft
(Termelőszövetkezet
jogutódja). Vállalkozói és
őstermelői növénytermesztés
a jellemző, az állatállomány
jelentősen csökkent.
9
A község határában folyik a Rába, a
Keszeg-ér, a Répce árapasztó
csatornája és a Kis-Rába, amely
összeköti a Rábát a Répcével,
valamint két horgásztó is található.
A rábaközi településeken élő
emberek eltérő neveken
azonosítják, míg Vásárosfaluban a
Keszeg-ér neve Linkó,
Rábakecölben Barnak, régen pedig
Bálványos-patak volt.
A település az árvízvédelmi töltések
megépülése előtt évente többször
kerültek víz alá. Ezek az árvizek
határozzák meg a talaj összetételét
is. Rábakecöl határára a jó
minőségű, magas aranykorona
tartalmú rétláp talaj a jellemző.
Éppen ez a minőségű talaj lett a
veszte a természetes növénytakaró
eltűnésének. Az eredeti
természetes növénytakaró színes
mozaikját, azok sokszínű
növényvilágát fokozatosan
felváltotta az egyhangú, nagy
parcellás, monokultúrás táj. A
növény- és állatvilágban gazdag
erdőterületek mára már elsősorban
a Rába árerületére szorultak vissza.
A településre ma is jellemző a
fésűs beépítés: az utcára
merőlegesen elhelyezkedő
házak a hozzájuk épített
istállóval, pajtával, színnel, mint
a fésű fogai csatlakoztak
valamikor a falu utcáihoz.
A település érdekessége az
egységes számozás. Nincs
páratlan és páros oldal. Ez a
házszámozás feltételezhetően a
régi egyszerűbb faluszerkezet
miatt alakult ki. A mai
utcaneveket a ’60-as évek
elején adták, ekkor a házak
számozását is újraosztották.
10
Rábakecöl kettő országos műemléki
védelem alatt álló építészeti örökséggel
rendelkezik: Római Katolikus Templom és
egy klasszicista kőkekreszt
Római Katolikus Templom
A településnek az 1700-as évek elején
harang nélküli, famennyezetes temploma
volt.1759-ben burkolták be, illetve építették
boltozattá barokk stílusban. A szószék és az
oltárkép 1780-as évekből származik. 1804-
ben is volt építkezés, majd 1886-ban Zalka
János megyés püspök idejében alakult ki mai
formája. A torony kórussal bővült.
Rábakecöl 1900-ban önálló plébániát akart,
a rendelkezésre álló telek üresen állt. 1912-
ben a templom jövedelméből 68 000 koronát
el is különítettek a lra, így új templomot és
plébániát lehetett volna építeni, de a
világháború ezt meghiúsította.
A templom a II. világháborúban belövéseket
kapott, szétlőtték a plébánia melléképületét
is. Helyreállítása hamar megtörtént,
kifestését az 1957-58-as években Botka
Lajos pélábános idején Samodai József
végezte. A toronyban eredetileg négy harang
volt, ám a háborúban kettőt elvittek, melyek
a mai napig nem kerültek pótlásra.
A középkortól a múlt századig Szent István,
az egyház első vértanúja volt a templom
védőszentje. Ekkor tartották a búcsút. A
vértanú emlékét festmény és szobor is őrzi.
A törökök feletti, 1517. október 7.-i lepantói
győzelem emlékére szt. V. Piusz Pápa
rendelte el 1573-ban a zsafűzér
Királynője ünnepét. 1716-ban vették fel a
Római Kalendáriumba. Valószínű, hogy az
1886-os újjáépítésnél választották a
templom új dőszentjévé a Rózsafűzér
Királynőjét. A Búcsú ünnepe innentől október
első vasárnapja.
3.
ÖRÖKSÉGÜNK
11
A középkor szerzetesei kórusban imádkozták a
zsoltárokat. A hagyomány szerint Szent
Domonkos (1170--1221) Máriától kapta az
üzenetet, hogy az olvasni nem tudó barátok és a
nép az Üdvözlégyet imádkozzák 150-szer a
zsoltárok helyett. Ez a jelenet, a rózsafüzér
átadása látható Rábakecöl egysze barokk
templomának oltárképén. A falakon pedig
„hagyományos’rózsafüzér imádság összes titka
szemlélhető: Samodai József alkotása, a 15
nagyméretű freskó az 1950-es években készült.
Ritka nagy élmény egy térben ábrázolva, együtt
látni az „örvendetes olvasóban idézett
történéseket (a rus felett), valamint a
„fájdalmas’’ és „dicsőséges’’ olvasóban ismételt
eseményeket (a templomhajó
mennyezetmezőiben).
Különös véletlen, hogy a művész a szentély
boltozatára éppen az utolsó vacsora jelenetét
festette fel. Így aztán Rábakecölben -- már fél
évszázaddal azelőtt, hogy II. János Pál pa
kiegészítette az ősi rózsafüzér imádságot -- a
„világosság’olvasó egyik titkát is beillesztették a
képsorozatba. A templom rózsafüzér-galériája
egyébként teljessé tehető, mert a még hiányzó 4
titok ábrázolása is elférne a szentély
mennyezetén.
A templomhomlokzat fülkéiben állt Szent Vendel
és Mária szobra.
12
Keresztek
Az országos műemléki védelem alatt álló klasszicista kőkeresztet, mely a temetőben található, 1834-ben
emelték. Ezen túl további összesen nyolc kereszt lelhető a településen. Ebből egy a temetőben, öt a
Kossuth utcán (8611 sz. közút), mely a település utcája, valamint kettő külterületen. Utóbbiak szintén a
8611 szá közút mentén, a belterülettől hány száz méterre, egyik Beled, míg a másik Kenyeri
irányában. A millenniumi kereszt fából készült, míg a többi kő.
13
Szobrok
Rábakecöl Kossuth utcáján összesen három szobor van, ebből
kettő kőből és egy fából készült.
A település központjában, a régi lovas zoltókocsi kiállítóhelye,
valamint a 2016-ban lehelyezett időkapszula mellett áll a
Szentháromság-szobor. A glalap alapú posztamensen a
Szentháromságot ábrázoló szobor látható. Mindegyik "isteni
személy" mellett ott van a saját attribútuma is:
Atya - háromszög, gömb
Fiú - kereszt
Szentlélek - galamb
A felirat sajnos itt már nem olvasható, így nem tudható biztosan,
hogy ezt is a jubileumi szentév tiszteletére állították-e. Az
állításra valószínűleg 1901-ben került sor, de 1-2 év eltérés
lehetséges.
A Kossuth utca 59. számú ház előtt áll Páduai Szent portugál
származású ferences rendi teológus és prédikátor szobra. A
római katolikus egyház (ezen belül is a szegények) védőszentje.
A rábakecöli Szent Antal ábrázolása: jobb karján a jelképévé
vált gyermek, bal kezében a szintén jelképévé vált liliom. A
szobor fás szerkezetű, készítője: Schütz, Celldömölk. Soós
Ferenc és neje, Erős Rozália emeltette 1913-ban.
A templom előtt találhati az I. világháborús
emlékmű, melyet 1926. június 27-én
ünnepélyes keretek között avatták fel. A
szobor "a harcba induló honvédet ábrázolja,
aki kérges kezével magasba emeli a becsület
zászlaját" - írta róla a korabeli tudósítás. A
művészi kivitelű szobor alkotója ditrói Siklódy
Lőrinc szobrászmávész. Az I. világháborúban
elesett rábakecöliek névsora mellé később a
II. világháború elesetteinek névsorát
tartalmazó márványtábla is felkerült. A
szobrot 2016-ban újították fel.
14
Kápolnák
Rábakecöl külterületén két, állapotú
„Szűz Mária neve’’ kápolna is található.
Az egyik Miklósmajorban, a másik
közvetlenül a 86-os főút mellett. Ez
utóbbit -- az egyházmegye talán
legkisebb, alig 5 m2 alapterületű
kápolnáját -- minden utazó láthatja a
megyehatár előtt.
15
Római katolikus iskola
A Kossuth utcán 1930-ban épült a mai Katolikus
Általános Iskola. Az épület 1997-ig folyamatosan
betöltötte eredeti funkcióját. Ekkor az általános iskola
alsó tagozata is átköltözött az 1991-ben átadott új
iskola épületébe.
Kúriák
Bár Gróf Cziráky kastélynak hívták, valójában kúriának épült, mára a falu körbeöleli, a település központja lett.
Községháza, hivatali épületként funkcionál.
A bakecölhöz tartozó Miklósmajorban épült (Esteerházy-Almásy-tiszttartói) kúria ma gtulajdonban, irodaként
működik. Az egykor nagy létszámban lakott, gazdag kulturális élettel rendelkező, mára üzemként működő
Miklósmajorban egyetlen „cselédlakás’épület maradt fenn nagyon rossz állapotban, melyet meg kellene menteni az
utókornak.
Köztemető
Rábakecölben a köztemető a település dél-nyugati részén,
a Kenyeri ffelé veze8611 számú közút mellett található.
A település túlnyomórészt katolikus vallású, a temetkezési
szokások hagyományjellegűek. A temető három
parcellából áll, múlt század elejéről találhatóak gebbi
síremlékek. A felújított ravatalozó mellett fa harngláb, és
két kőkereszt található.
mutatja be.
16
Gyűjtemények
Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel utca 14. szám alatt
található a Pajtaműhely Hagyományőrző
Közművelődési Alapítvány által
működtetett, de magánkézben, Vass
Lászlú tulajdonában álló Bábi néni
kincsesháza. Az épület tájházként
funkcionál, Rábakecöl lakosainak
felajánlásaiból összeállított, régi használati
eszközök gyűjteménye tekinthető meg.
Emelett kulturális, hagyományőrző
programokkal is próbálja életben tartani a
már feledésbe merülő régi szokásokat,
hagyományokat. Legnagyobb
rendezvényük a nyári Kosárfonó és
kézmáves tábor.
Emlékeink
A Soós Imre Kulturális Központban, Eckrich
Béla nyugalmazott iskolaigazgató
vezetésével berendezett emlékszoba a
Rábakecöl, valamint a helyi oktatás múltját
mutatja be.
17
Természeti értékek, zöldterüeltek
A folyóvizek mentén (Rába, Kis-Rába, Keszeg-ér), gazdag növény és állatvilággal rendelkezik Rábakecöl külterülete.
A terület növénytanilag a magyar flóratartomány kisalföldi flóra járáshoz, állattanilag a kisalföldi faunajáráshoz
tartozik. A Rába árterén páratlan értékű növényvilág található, jelentős létszámú a madár és a vadállomány. Szinte
a teljes terület Natura 2000 védelem alatt áll. Több hektárnyi terület borul fehérbe tavasszal, a védett hóvirág
ébredésekor. Folyóvizei, mesterséges ártéri tavai kitűnő horgászati lehetőséget kínálnak. Természeti adottságai
(ártéri ligeterdők, erdők, zpartok, belterületi parkok) pihenési, kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a
kempingezésnek, lovas, kerékpáros, gyalogos és vízi turizmusnak.
18
Rábakecöl belterülete jelentős
zöldfelülettel rendelkezik. A kisebb parkok,
zöldövezetek (pl. Községháza udvara,
Millenniumi kerszt, Petőfi utca, stb.) három
nagykiterjedésű zöldfelület van:
-Az Új utca és a Kossuth utca
kereszteződésénél 0,7 ha terület, melyen
egykor az uradalmi épületek álltak, a 20.
század második felében a helyi Tsz irodái
és istállói. Ezek mára mind elbontásra
kerültek, a helyén kialakult zöldterületen
ma a Rábakecöl Jövőjéért Alapítvány apró
lépésekben, de foylamatosan
„Tündérkertet’’, azaz játszóteret és
közösségi szabadidőparkot fejleszt.
- A rábakecöli sportpálya és környezete,
kiszolgáló létesítménye 1,3 ha területű
- Több, mint 1,8 ha területű, szben
fásított park az Ady, Bem, Dózsa és Árpád
utca között fekszik. Egykor agyagbánya
volt, mely később vízzel feltöltődőtt. A ’60-
as évek után (vélhetően a Rába
szabályozása miatt) a víz elapadt.
19
Meg kell őrizni a terület táji
értékeit: a természetes
növényállományt, kulturális
vagy történelmi szempontból
jelentős tájértékeket, valamint
a táj alaktani és helyi éghajlati
jellegét meghatározó elemeit
(domborzat, jellegzetes
felszíni alakzatok,
természetes vizfelületek,
vizes élőhelyek stb.) Egy
település zöldfelületi
rendszerének elemei a
zöldterületek (zöldterületi
létesítmények: játszótér,
sportpálya, kemping, temető
stb.) erdőterületek,
gyepterületek,
mezőgazdasági területek, a
telkek növényzettel fedett
része, a fasorok. A lakott
területen foltszerűen
elhelyezkedő zöldfelületek és
a telkek mozaikszerűen
növényzettel fedett részei
között a vizuális kapcsolatot
és az ökológiai folyosót a
fasorok teremtik meg. Az
összefüggő
növényállományoknak igen
fontos a helyi klímát módosító
hatása, mely lényeges
település-ökológiai szempont.
A növényzet, elsősorban a
csoportos fás növényzet
jelentős kedvező hatást
gyakorol a levegő
szennyezőanyag tartalmára,
baktérium tartalmára, a zaj és
rázkódások terjedésére, de
módosítja a sugárzást,
hőmérsékletet, páratartalmat
és a légmozgást is.
20
21
4.
ELTÉRŐ
ARCULATÚ
TELEPÜLÉS
RÉSZEK
Jelmagyarázat:
Narancssárga: Történeti településrész
Fehér: Kialakult településrész
Zöld: Zöldterület
Kék: Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület
Piros: Beépítésre szánt új településrész
22
Épületek
Az épületekre vonatkozó elvárások:
A településen építendő, felújítandó épületek külső megjelenésével kapcsolatban a Polgármesterrel előzetesen
kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után lehet megkezdeni a munkálatokat. A Polgármester ellenőrizheti,
hogy a megépült projekt az előzetesen egyeztetettek alapján készült-e el.
- Az épület közterületről látható homlokzatának karbantartásáért, esztétikai minőségéért a tulajdonos
felel. Amennyiben az épület utcai homlokzatának állapota nem megfelelő, azt köteles a tulajdonos -- a fenti
egyeztetés alapján -- karbantartani.
- Az épületek tetőfedésének elvárásai:
Rikító színű, és rikítóan többszínű (cirmos) tetőszín nem alkalmazható.
Trapézlemez fedés lakóház utcafronti részén nem használható. Trapézlemez csak ipari övezetben
alkalmazható.
Cseréplemez fedés csak piros, vagy barna színben, meglévő pala héjazat cseréjekor használható,
amennyiben a tetőhéjazat cseréje után nem lesz tetőtér beépítés.
Korcolt fémlemezfedés meglévő, és új házakon is alkalmazható; csak piros, vagy antracit színben.
A település épületeinek elvárt színvilága:
- Visszafogott színvilág, nem rikító színek. Meghatározandó 3-4 színskála, lehetőség szerint le legyen
több. A színek kiválasztása egyeztetés alapján történik.
- Az épület utcai frontján a garázskapu építése kerülendő.
- Parabola antenna, tányérantenna lehetőleg a közterületről nem látható módon kerüljön elhelyezésre.
Amennyiben ez nem megoldható a területen akkor törekedni kell arra, hogy esztétikájában -- gyakorlatilag
színben -- harmonizáljon ahhoz a környezethez, tetőhöz, ahol elhelyezkedik.
23
Történelmi településrész
A történelmi településrész a falu régi részét
foglalja magában, melynek épületállománya
az Örökségünk fejezetben részben
áttekintésre került. A hagyományos
oldalhatáron álló fésűs beépítési móddal
jellemezhető a falu központja. Az
homlokzatok jellemzően vakoltak,
cserépfedésű, egyszerű szerkesztésű magas
tetővel készültek. Rábakecöl történelmi
településrészét a mai településközponttól
(Községháza) nyugatra a Kossuth utca a mai
kulturális központig, valamint délre a Petőfi
utca pezte. A jelenlegi településközpont
egykoron gazdasági terület volt, a kúria
épülete mellett istállók és műhelyek álltak,
melyek észak-keletről a település szélén
helyezkedtek el.
Az idő múlásával a település régi képe
átalakult, a történelmi településrész
karaktere is megváltozott.
Kialakult településrész
A történelmi településrésztől északra, a
„Komlóskert’ (egykor komlót termesztettek
itt) helyén, valamint keletre is építkezni
kezdtek a település lélekszámának
gyarapodásával.
24
A múlt század második felén
nyugati irányba is megindult a
terjeszkedés. A ’60-as évektől
megindult építkezések során
mintegy 30 év alatt jelentősen
átalakult a településkép.
Rábakecöl épített környezete
így végül egységesen kialakult
lakóterület lett: egyedi telkeken
oldalhatáron álló házak nagy
kertekkel. Az átépülések során
általánosan elterjedt típusa lett
a kontyolt kockaház.
Gazdasági terület
A gazdasági területek
megjelenése általában
összefügg a településkapuk
látványával. Az épített
környezet egységes
megjelenését (tömegét,
anyaghasználatát) az elté
technológiai igény miatt
általában nem lehet elvárni, az
alkalmazott színvilágot pedig
sokszor megköti az adott
vállakozás arculati kódexe.
Ezért a településkép
megőrzése érdekében a
rendezett közlekedési
területek kialakítására és az
egységes koncepció szerint
megvalósított fásításra,
parkosításra kell helyezni a
hangsúlyt.
25
Beépítésre nem szánt területek
A beépítésre nem szánt
területeket két csoportba lehet
osztani.
Az egyik csoport a település
közigazgatási területének azon
része, amely ökológiai
szempontból értékes. Ide
tartoznak azok a területek,
amelyeken a jövőben nem lenne
kívánatos nagyobb
épületállomány megjelenése,
vagy egyáltalán épületek, tájképet
romboló vezetékek, adótornyok
stb. megjelenése. Ilyenek a
gyepek, rétek, legelők,
minőségű szántók.
A másik csoport a terület azon része, amely ökológiai szempontból kevésbé értékes. Ide lehetne építeni egy-egy
laza, szellős beépítésű, turisztikai vagy szabadidős elfoglaltság célú létesítményt.
26
Arra a kérdésre, hogy mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves építészek és filozófusok
a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség
nem szubjektív, nem részrehajló. Kant mondta:”Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”A szépség sokféle lehet. Ebben a
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni,
hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZE:
Telepítés
A történeti településrészen a családi házak építése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcával
párhuzamos és merőleges rendszerű, előkert lküli. Nem javasolt az indokolatlanul, nagymértékben hátrahúzott
családi ház építése. A területen nem kívánatos az utca ritmusától és a kialakult telekszélességtől eltérő
telekszélességek kialakítása, a hagyományos telekstruktúra megváltoztatása.
Épületek magassága
A történeti településrész területén jelenleg a földszintes, földszint +tetőteres épületek egyaránt megtalálhatóak.
Az utcával párhuzamos gerincű épületek esetében törekedni kell az egymással harmonizáló ereszmagasság
kialakítására. Többszintes tetőtér kialakítása nem javasolt.
5. AJÁNLÁSOK, JÓ PÉLDÁK
27
Tetők kialakítása, tetőforma
A történeti településrész területén kizárólag magastetős épületek találhatóak. A tetőformák egyszerűek. Az
egységes településkép megőrzése érdekében alacsony hajlásszögű (mediterrán) vagy nagyon magas hajlásszögű
(alpesi) épületek megjelenése nem kívánatos. Az utcakép tekintetében az egyes zak átépítésénél az utcára
jellemző tetőgerinc irány, ereszforma követése javasolt. Kerülendő a túltagolt tetők alkalmazása és elvárás a
környezetben kialakult rendhez rténő alkalmazkodás. Az épületeken az égetett agyagcserép fedés a javasolt.
Kerülendő a cseréptől eltérő egyéb héjazatok alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat nem megengedhető.
28
Homlokzat kialakítása, anyaghasználat, színezés
A történeti településrészén az épületek homlokzata, oromfala, tűzfala hagyományosan vakolt. A felújítás során
javasolt az eredeti díszítés megtartása és az eredeti színek alkalmazása. Nem ajánlott a háromnál több eltérő szín
vagy színárnyalat használata.
Új épületek létesítése esetén a környező épületek anyaghasználatából érdemes kiindulni. Ez azonban nem zárja ki a
kortárs anyagok használatát, amennyiben azok erősítik az építészeti koncepciót és harmonikusan illeszkednek a
környezetbe.
29
30
KIALAKULT TELEPÜLÉSRÉSZEK:
Telepítés
A kialakult településrészeken az épületek már változatosabb képet mutatnak. Egy-két kivételtől eltekintve itt is
jellemző a hagyományos oldalhatáron álló beépítés. Ott, ahol kialakult az oldalhatáros beépítés ez a telepítés
továbbra is követendő. Új ház építése során az előkert mélysége alkalmazkodjon az utcában már kialakult
méretekhez. Ezeken a településrészeken sem javasolt az utca kialakult ritmusától, telekszélességtől eltérő
szélesség kialakítása.
31
Épületek magassága
Az épületek magasságánál figyelembe kell venni a már meglévő házak magasságát, azokhoz kell alkalmazkodni. A
kialakult településrészen jelenleg földszintes, földszint + emeletes, földszint + tetőteres épületek egyaránt
megtalálhatóak.
32
Tetők kialakítása, tetőforma
Elvárás a rnyezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás a gerincirányok, oromfalak, a tetők
formavilágának, tagolásának tekintetében. Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból
álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős
tetőformájú.
33
Homlokzat kialakítása, anyaghasználat, színezés
Kerülendő a homlokzat túlzott (kővel, fával vagy téglával) burkolása. A homlokzati felületek és nyílászárók színei
esetében kerülni kell a lzottan élénk vagy túlzottan sötét színek használatát és a környezethez alkalmazkodó
pasztell színeket kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott l sok eltérő szín vagy háromnál több
árnyalat alkalmazása.
34
Kerítések
Az utcai kerítéseknél érdemes a környezet szép ldáit megfigyelni. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek,
mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi
kapcsolatot segíti, de naposabb, levegősebb lesz kertünk, és szabadon élvezhetjük a táj egybefüggő látványát.
A kerítésekre vonatkozó elvárások.
- A kerítés felújítását, a kerítés építését a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után
lehet a munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell jóvá hagyatni. Mindkét
esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni.
- Meglévő kerítések felújítása során a kerítés színe legyen összhangban a környezetével, ne legyen kirívó.
- Új kerítés építése esetén:
- A kerítés lábazata 80 cm magasságig tömör lehet, felette áttört kerítés legyen.
- A kerítések oszlopai, kapuzatai a hagyományokra épülve lehetségesek, .
- Gömbfa kerítésoszlop a külterületi ingatlanok közúttal határolt telekhatárára épülhetnek, a belterületi
ingatlanoknál ez a lehetőség nem áll fenn.
- A kerítés után közvetlen lehet „tömör” zöld sövény kerítés. Az így kialakuló „zöldtömör” kerítés magassága
nem lehet 2,20 m-nél magasabb. A sövénykerítés utcai vonalán, az utcára semmilyen formában nem nyúlhat
ki. A „zöld kerítés” karbantartásáért, annak térbeli elhelyezkedéséért az ingatlan mindenkori tulajdonosa
tartozik felelősséggel.
- A teljesen tömör kerítés építése a Polgármesterrel való egyeztetés alapján nem kizárt.
35
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
Rábakecöl történeti településrészén megtalálható mind a zárt, tömör, mind a nyitott kerítés.
Házaink kiegészítői, a kerítések, mpák, postaládák, korlátok, egytől egyig aktívan alakítják a végső látható képet,
hangulatot.
Akkor járunk jól, ha mindent egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki. A színek
használata, a változatosság gyönyörködtet, ezek összképének gondos kialakítása odafigyelést igényel. Ezek a
részek akár rűbben is cserélhetők, ha a tulajdonos már mást szeretne (kicseréli a faanyagot) vagy az elérhető
technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros kapu, rejtett árnyékoló…).
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. Térfalat képez,
mely lehet tömör ha magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört, átlátható is. A történeti településrészen
jellemzően fa, épített fal vagy drótkerítésekkel találkozunk.
Amennyiben kerítés felújítás történik, vagy új épület kerítését tervezi az építtető minden esetben az eredeti
kerítéshez hasonlót kell készíteni.
A kertkapu, bejárati ajtó a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a bejárati ajtó kialakításakor
illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor mérsékelten
alkalmazzuk a díszítőmintákat.
Rábakecöl történeti településrészén bbféle kerítéstípus is elfogadható. Amennyiben régi kerítés kerül felújításra,
vagy átépítésre, törekedni kell az eredetihez hasonló megoldáshoz.
A falszerű áttörés mentes kerítés is
elfogadható, ha hasonló volt.
Az oszlopos kerítés 1/3-ad lábazattal és 1/3-ad áttört résszel a
helyén is elfogadható.
Teljesen zárt trapézlemezes kerítés építése nem
elfogadható
Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem javasolt.
36
KIALAKULT TELEPÜLÉSRÉSZEK, TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL NEM MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
A kialakult és új településrészek kerítései stílusukban,
anyaghasználatukban nagyon változatos képet mutatnak. Itt is
érdemes megfigyelni a környezet szép példáit, azok nyomán
mai módszerrel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni,
építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő.
Rábakecöl kialakult és új településrészein a házak előtt már sok helyen van előkert.
Az előkertre vonatkozó elvárások:
- Az előkertek rendezettségére kell ügyelnie az ingatlan tulajdonosának. Az előkertben lévő növények nem
terjeszkedhetnek ki az ingatlan utcai vonalán túl.
- Az előkertben lévő fa lombkoronája 2,50 m magasságtól kiterjeszkedhet az utca fölé. Ebben az esetben az
ingatlan tulajdonosának kötelezettsége annak karbantartása, illetve a lombkoronából származó levél, és termés
rendszeres takarítása.
Így itt a kerítések iránti elvárás is másképpen alakul. Itt az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható
megoldások nem elfogadható el, mivel azok teljesen eltakarják az előkertet.
37
Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 1/3-ad kerítés. A falszerű, áttörés mentes kerítés építése itt
kerülendő.
Áttört kerítések dszövettel való zárása nem
megfelelő.
Természetes határ. Kerítés vényelválasztásból
javasolt.
A településképi szempontból nem meghatározó területek kerítései egyszerűek. Vannak gazdasági területek ahol a
kerítést a „gyepű”, vagyis az élő növényzet jelenti. Vannak drótfonatos kerítések beton oszlopokkal és vannak
gömbfa kerítés oszlopok is.
38
39
6. KÖZTERÜELTEK KIALAKÍTÁSA
Járda
A járdára vonatkozó elvárások:
A járda vonala általában adott. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtt lévő járdát valamilyen ok miatt át
akarja alakítani (közmű vezetékek javítása, ingatlan előtti parkoló építés, stb.), úgy azt az alábbi szempontok szerint teheti
meg:
- A leendő kialakítást a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után lehet a munkálatokat
megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell jóváhagyatni. Mindkét esetben a településképi
rendelet alapján kell eljárni.
- A járda vonala, szintmagasságai ne változzanak, a járda folytonossága biztosítva legyen (praktikusan ne legyen a
járdában ugrás, szintkülönbség).
- A járda burkolatának színe illeszkedjen a meglévő, megmaradó járdához (amennyiben nem aszfalt burkolat kerül
visszaépítésre, hanem térkő, annak színe nem lehet rikító)
40
Rábakecölben az első járdák betonból készültek. Ezek feltöredezése után a
felújítást, úgy végezték, hogy a régi járdára aszfaltot helyeztek. Később ez
az aszfalt megtöredezett, így nálunk is mint sok más településen az
országban, vannak régi elhasznált, feltöredezett, „felpúposodott” járdák.
2011 óta önkormányzati és lakossági összefogással ismét és kizárólag
betonjárdák készültek. Törekedni kell az aszfaltfelületű járdák felújítására is.
Az új építés vagy felújítás során ugyanazon szempontokat kell figyelembe
venni, mint a térburkolatok esetében: anyagában, színvilágában illeszkedjék
a település épületeihez.
41
Kerülni kell a hivalkodó, túl színes, nem a településhez illő járdaburkolatokat.
42
Vízelvezető árkok
A vízelvezető árokra vonatkozó elvárások.
- Amennyiben parkoló kiépítését akarja a tulajdonos, úgy azt az alábbiak szerint (mint járda esetében) teheti meg:
o A leendő parkoló kialakítást a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után lehet
a munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell jóvá hagyatni. Mindkét
esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni.
o A parkoló szintmagassága egyezzen meg az úttest szintvonalával, annak folytonossága biztosítva legyen
(praktikusan ne legyen ugrás, szintkülönbség).
o A parkoló burkolatának színe eltérhet az úttestétől, de illeszkedjen a meglévő, megmaradó járdához
(amennyiben nem aszfalt burkolat kerül visszaépítésre, hanem térkő, annak színe nem lehet rikító)
o A kialakítandó parkoló vízelvezetését, és az árok meglévő vízelvezetését az építés során biztosítani kell.
o A kialakított parkoló tisztántartásáért, annak karbantartásáért az építtető, ha már nem tulajdonos az
ingatlannak, akkor a mindenkori tulajdonos felel.
- Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti területet a kerítésétől a közút széléig lévő területen, ahol
erre lehetőség van (a járda, és egyéb építmények területén kívül) vényzettel akarja szebbé tenni, úgy azt az
alábbiak szerint teheti meg:
o A leendő növényzeti kialakítást a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után
lehet a munkálatokat megkezdeni. Az elvégzett munkálatokat a Polgármesterrel kell jóvá hagyatni.
Mindkét esetben a településképi rendelet alapján kell eljárni.
o Az utca területen csak e rendelet mellékletében szereplő, növénytelepítésre javasolt fajok telepíthetők.
43
Reklámfelületek
A reklámokra vonatkozó elvárások:
- A reklámtáblák elhelyezését a Polgármesterrel előzetesen kell egyeztetni, és csak a jóváhagyás után lehet a
reklámtáblát kihelyezni. A kihelyezett reklámtáblát a Polgármesterrel kell jóváhagyatni. Mindkét esetben a
településképi rendelet alapján kell eljárni.
- A reklámtábla információ felülete nem haladhatja meg a 1,20 x 1,60 m nagyságot.
- Az adott hely tulajdonosának hozzájárulása szükséges, ahova a reklámtábla kihelyezésre kerül.
- A reklámtábla karbantásáért a kérelmező a felelős. Amennyiben a kérelmező már nem fellelhető, úgy ezt a
kötelezettséget az adott hely tulajdonosának kell vállalnia.
- A reklámtáblák minőségi kialakítása szükséges.
- Alapvetően a cégér reklámtábla támogatandó.
- A reklámtáblák színvilága az adott környezethez alakítandó, kerülni kell az ízléstelen, településképet rontó
reklámokat.
- Az épületen megjelenő reklámok hirdető felülete nem haladhatja meg a 1,20 x 1,60 m nagyságrendet. Egy
épületre maximum 2 reklámfelület kerülhet. Amennyiben az épületben több reklámozandó tevékenység van, úgy
azok tevékenységenként egy felülettel reklámozhatnak.
- Az utcai, mobil reklámok un. megállító táblák - nagysága nem haladhatja meg az 1,00 m2 nagyságot, ebből
üzletenkén egy-egy helyezhető el.
- Kerítésen gazdasági terület kivételével reklámtábla nem helyezhető el.
- A fentiektől eltérő reklámtáblák kihelyezése a Polgármesterrel való egyeztetés alapján nem kizárt.
Reklámok elhelyezésére a magasabb szintű jogszabály (a reklámok közzétételéről rendelkező 104/2017.(IV.28.)
Kormányrendelet magántulajdonú ingatlanokon nem ad lehetőséget. Közterületen és köztulajdonban álló
ingatlanok esetében pedig ugyanezen jogszabály csak részlegesen, terület felhasználáshoz kötötten ad
lehetőséget. Közterületen kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával lehet reklámot elhelyezni. A reklámokkal,
cégérekkel, feliratokkal kapcsolatos általános elvárás és l a településen, hogy azok harmonikusan
illeszkedjenek
a településképbe, ne hivalkodjanak, tiszteletben tartsák a környezetüket.
A településen jelenleg csak önkormányzati hirdetőtáblák találhatóak.
44
A település egészére vonatkozó általános útmutató
Rábakecöl területén új házak építése során nem javasolt a tájidegen anyaghasználat: deszkaborítású épületek,
rönkházak…
Utcafronton kerülendő a nádszövettel takart dróthálós kerítés. Alumínium hullámlemez kerítés építése nem
ajánlatos.
Utcai homlokzaton (valamint lehetőség szerint utcára látszó homlokzaton) kerülendő a napelem, szerelt
kémény, antenna, klímaberendezés kültéri egysége.
Hazánk településeire jellemző, hogy az utcaképet jelentősen rontja a lönböző légvezetékek, kábelek jelenléte.
Ez igaz Rábakecöl esetében is.
45
A jövőben az új építésű házakat úgy kell megépíteni, hogy a különböző vezetékeket, kábeleket a földbe helyezzék
el. Különösen ügyelni kell új utcák kialakításánál, valamint közműfejelsztéseknél, hogy ne zavarja az utcaképet a
vezetékek és oszlopok erdeje. Az új utcanyitásoknál a fasorok telepítése legyen hozzárendelve a
közműfejlesztésekhez és a közművek lehetőség szerint az utca egyik oldalán fussanak csak
46
7. MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Természet –és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája
Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája
Őshonos fafajok
Tudományos név Magyar név
Acer campestre mezei juhar
Acer platanoides korai juhar
Acer pseudoplatanus hegyi juhar
Acer tataricum tatár juhar
Betula pendula közönséges nyír
Carpinus betulus közönséges gyertyán
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris
Fraxinus excelsior magas kőris
Fraxinus ornus virágos kőris
Malus sylvestris vadalma
Populus nigra fekete nyár
Populus termula rezgő nyár
Prunus avium madárcseresznye
Prunus padus zselnicemeggy
Pyrus pyraster vadkörte
Quercus cerris csertölgy
Quercus petraea kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens molyhos tölgy
47
Quercus robur kocsányos tölgy
Salix alba fehér fűz
Sorbus aria lisztes berkenye
Sorbus aucuparia madárberkenye
Sorbus domestica házi berkenye
Sorbus torminalis barkóca berkenye
Tilia cordata kislevelű hárs
Tilia platyphyllos nagylevelű hárs
Ulmus glabra hegyi szil
Ulmus laevis vénicszil
Ulmus minor mezei szil
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa
Őshonos cserjefajok
Tudományos név Magyar név
Berberis vulgaris közönséges borbolya
Cerasus fruticosa csepleszmeggy
Cornus mas húsos som
Cornus sanguinea veresgyűrű som
Coryllus avellana közönséges mogyoró
Cotinus coggygria cserszömörce
Cotoneaster niger fekete madárbirs
Crataegus laevigata kétbibés galagonya
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Euonymus europeus csíkos kecskerá
48
Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó
Hedera helix közönséges borostyán
Ligustrum vulgare közönséges fagyal
Lonicera xy
losteum
ükörke lonc
Prunus spinosa kökény
Prunus tenella törpemandula
Rosa canina gyepűrózsa
Rosa pimpinellifolia jajrózsa
Rubus caesius hamvas szeder
Salix cinerea rekettyefűz
Spiraea media szirti gyöngyvessző
Viburnum lantana ostorménfa
Viburnum opulus kányabangita
Vinca minor kis télizöld meténg
Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok
Tudományos név Magyar név
Acer ginnala tűzvörös juhar
Aesculus carnea vadgesztenye
Aesculus hippocastanum vadgesztenye
Catalpa bignonioides szivarfa
Colutea arborescens sárga borsófa
Corylus colurna törökmogyoró
Ginkgo biloba páfrányfenyő
49
Laburnum anagyroides közönséges aranyeső
Liriodendron tulipifera tulipánfa
Malus baccata díszalma
Platanus × acerifolia közönséges platán
Prunus × cistena vérszilva
Salix caprea kecskefűz
Sophora japonica japánakác
Sorbus rotundifolia kereklevelű berkenye
Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa
Tilia tomentosa ezüsthárs
Prunus fruticosa csepleszmeggy
Prunus serrulata díszcseresznye
50
2. számú melléklet: Tiltott fajok listái
Tiltott fajok listái:
1143/2014. EU rendelet
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának
és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
A rendelet alapján a tagországok pviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta
azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét
alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén
forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra,
tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok
vonatkoznak.
A listában szereplő növényfajok:
Magyar név Tudományos név
aligátorfű Alternanthera philoxeroides
közönséges selyemkóró Asclepias syriaca
borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia
kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana
vízijácint Eichhornia crassipes
cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii
óriásrebarbara Gunnera tinctoria
kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum
perzsa medvetalp Heracleum persicum
sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi
hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides
bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera
fodros átokhínár Lagarosiphon major
nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora
sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides
sárga lápbuzogány Lysichiton americanus
japán gázlófű Microstegium vimineum
51
közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum
felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum
keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus
rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum
ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata
kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata
52
3. számú melléklet: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termeköteles védekezni az alábbi növények ellen:
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok
(Cuscuta spp.).
A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzéke szerinti
további tiltott fajok:
Magyar név Tudományos név
észak-amerikai őszirózsák Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A. novi-
belgii, A. ×salignus
nyugati ostorfa Celtis occidentalis
átoktüske Cenchrus incertus
díszárpa Hordeum jubatum
japánkomló Humulus scandens
kisvirágú nebáncsvirág Impatiens parviflora
vékony szittyó Juncus tenois
közönséges vadsző Parthenocissus inserta
tapadó vadszőlő Parthenocissus quinquefolia
kínai alkörmös Phytolacca esculenta
magas kúpvirág Rudbeckia laciniata
parti szőlő Vitis vulpina
moszatpáfrány-fajok Azolla caroliniana (A. filiculoides), A. mexicana
kanadai átokhínár Elodea canadensis
törpe békalencse Lemna minuta
kagylótutaj Pistia stratiotes
53
4. számú melléklet: A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen
növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus
védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.
Az érintett növényfajok:
1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
Magyar név Tudományos név
akác Robinia pseudo-acacia
amerikai kőris Fraxinus americana
bálványfa Ailanthus altissima
keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia
fekete fenyő Pinus nigra
erdei fenyő Pinus silvestris
gyalogakác Amorpha fruticosa
kései meggy Prunus serotina
zöld juhar Acer negundo
2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név Tudományos név
alkörmös Phytolacca americana
japánkeserűfű fajok
Fallopia spp.
kanadai aranyvessző Solidago canadensis
magas aranyvessző Solidago gigantea
parlagfű Ambrosia artemisifolia
selyemkóró Asclepias syriaca
süntök Echinocystis lobata
54
5. számú melléklet: Natura 2000 területek
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről
Rábakecöl
6.9. Rába (HUFH20011)
025, 026, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/7,
027/8, 028, 029/1, 029/2, 031, 032/1, 032/2, 033, 034/2,
034/3, 034/4, 034/5, 035, 036/2, 036/3, 037/2, 037/3,
037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 038/1, 038/2, 038/3,
038/4, 039/1, 039/2, 039/3, 039/4, 082, 083, 084/3,
084/4, 084/5, 084/6, 086/1, 086/2, 086/3, 087, 089, 090,
091/1, 091/2, 091/3, 091/6, 091/7
6.10. Rábaköz (HUFH20001)
093, 098/2, 098/3, 098/4, 0108/1, 0108/2, 0108/3, 0108/4, 0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/9, 0108/10,
0108/11, 0108/12, 0108/18, 0108/19, 0109/2, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0136/5, 0136/6, 0141/3, 0141/4,
0141/5, 0141/6, 0142/1, 0142/2, 0142/3, 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0142/7, 0143/1, 0143/2, 0144/1, 0144/2,
0145/1, 0145/2, 0149/1, 0149/2, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 0149/6, 0149/7, 0149/8, 0149/9, 0149/10, 0149/11,
0149/12, 0149/13, 0149/14, 0149/15, 0149/16, 0149/17, 0149/18, 0149/19, 0149/20, 0149/21, 0149/22,
0149/23, 0149/24, 0149/25, 0149/26, 0149/27, 0149/28, 0149/29, 0149/30, 0150/5, 0150/7, 0150/8, 0152/5,
0152/7
55
6. számú melléklet: Műemlékek
törzsszám
azonosító
helység cím név helyrajzi szám
3712 4675 Rábakecöl
Kossuth u. Kőkereszt, klasszicista, 1834. 057
3711 4674 Rábakecöl
Kossuth u. Római Katolikus Templom 150