A RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
2015 – 2020
Rábakecöl, 2015. június 2.
2
A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: „Sport minden olyan fizikai
tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét
fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken
elérendő eredmények céljából.”
3
Bevezető
A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti
egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi fizikai nevelésének a személyiség
fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra
színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik pillére és a
nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és lelkileg
egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A polgárok sportoláshoz fűződő jogát az
Alkotmány mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését, a tisztességes játék
jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét az olimpiai eszme, a mozgás gazdag életmód
terjesztését, terjedését, annak hagyománnyá válását a sportról szóló 2004. évi I. törvény
rögzíti.
„Az Európai Un forrásokkal zvetlel a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan
társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint
esélyegyenlőség, társadalmi kohézió stb.). Az Európai Unió pegészségügyi programja például
fontos szerepet szán a lakosság testedzése fokozásának, elterjesznek. Ezek a lok egyre
inkább megjelennek a sportpolitika tervesi munkálatai során, elsősorban matól értetődő
jelentőgük miatt, továb, mert a sport így meg tud felelni az európai uniós elvárásoknak, mely
lehetőget teremt erőforrások bevosára is. " - Sport XXI Nemzeti Sportstratégia
Rábakecöl Község Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából
– az alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megközelítése és megoldandó feladatok
megvalósítása jegyében 2009. évben közreadta a község helyzetét bemutató értékelését,
megfogalmazta a középtávú sportkoncepcióját, azaz a sport területén vállalt alapelveit,
kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az Európai Sport Chartával összhangban
megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait. Igyekszik figyelembe venni a sportszakértők,
civilek, településfejlesztők, és a különféle sportokat űzők elképzeléseit, igényeit, és nem
hagyja figyelmen kívül a község gazdasági, kulturális és természeti adottságait sem.
Az így megalkotott Sport Stratégnak alapvetően igazodnia kell a község adottságaihoz és
tervezett jövőképéhez összhangban a község egyéb fejlesztési (pl. településfejlesztési)
elképzeléseivel.
Ez a dokumentum bakel zség Önkormányzata Sportfejleszsi koncepciója, amely
együttesen tartalmazza a község sport stratégiai programját. A sportfejlesztési koncepc az
Európai Unió (EU) folyó tervezési időszahoz igazodva, - alapul véve a Nemzeti Fejleszsi Terv
4
satosságait -, elsősorban a 2015-2020-ig terjedő időszakra harozza meg a zség sporttal
összefüggő ljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat.
A sport fontosságát magyarázza, hogy a központi és EU dokumentumai a humánerőforrás
fejlesztés keretei között foglalkoznak a kérdéssel, figyelembe véve az uniós és hazai politika
aktualitásaihoz rendelt forrásokat, támogatási rendszereket. A lokális sportfejlesztés terezését
ezeknek az alapelveknek és eszközrendszereknek maximális figyelembe vétele mellett minél
szélesebb társadalmi kör bevonásával kell elvégezni.
A fentiek figyelembe vételével Rábakecöl Község Önkormányzata Sportfejlesztési
koncepciója olyan dokumentum, amely az elfogadott prioritások, valamint az elkészített
stratégiai és egyéb részprogramok, tervezési módszereit alkalmazva a község fejlődésének
igényalapú tervdokumentuma.
A sportfejlesztési koncepció egyeztetése a program legitimitásának feltétele. Ennek során
széles körben nyílik lehetőség az érintetteknek véleményük kinyilvánításra. A sportfejlesztési
koncepció egyeztetési anyagát az egyeztetést szervező Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselőtestülete az egyeztetésben kiemelten fontosnak ítélt szervezetek, egyesületek
bevonásával végzi el (Rábakecöli Sportegyesület, „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány,
Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda, Rábakecöli Ifjúsági Önkormányzat, Napsugár
Nyugdíjasklub, Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési Alapítvány, Rábamenti
Horgászegyesület, Rábakecöli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Egyesített Szociális Központ). A
dokumentum minden érdeklődő számára elérhető válik a település honlapján is
(www.rabakecol.hu). A folyamat zárásaként a beérkezett vélemények beépítésre kerülnek a
koncepcióba.
A fejleszsi koncepc feladata bakecöl sportélenek elemzése, illetve stratégiai keretek
alapján a programban fellított legfontosabb lkitűsek bemutasa és az ezen lkitűzések
ehez szükséges megfelelő prioritások és inzkedések kijese.
Rábakecöl Község Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója egy több évre szóló, a
programfinanszírozás elveire támaszkodó tervdokumentum. A dokumentum leginbb az
igényorientált megzelítést alkalma programozási tapasztalatokat használja fel, az elérhető
EU és az állam által decentralilt forsok hatékony felhasznával. A község jövőbeni
sportfejlesztését illetően e dokumentum kulcsdokumentumnak tekinthető.
5
Formáját tekintve a célkitűzések és az azok elérését lehető tevő prioritások/inzkesek
meghatározásával a Program az általános stratégiai tervezési gyakorlatot követi, ugyanakkor
igyekszik megfelelni a helyi elsoknak is. A Program meghatározza a célokat, a lehetséges
hatásokat és eredményeket.
A dokumentum kialakítása során a helyzetelemzésben a rábakecöli sport keretei a településen
folyó sporttevékenységek szletes ismertetésével, jelenlegi helyzetük bemutatásával
történtek. Ezt követően a település külső „környezenek" befolyáso tényezőit, a belső
erősségeit, gyengeségeit egyaránt át kell ültetni a koncepc alkoelemeibe. Ennek érdekében
meg kell határozni:
bakel sporlenek vőt, azt a célállapotot, amelyet a zség a következő egy-
másfél évtized során el kíván érni;
a jövőkép erését segítő stratégiai célokat és stratégiai prioritásokat valamint
a megvalósís mintjét leginkább megharozó intézkedéseket.
A Programoknek megharoban t nyezőnek van kiemelkedő jelentősége:
az EU Strukturális Alapokkal kompatibilis, a kapcsolódó források felhaszlhatóságához
igazodó programszerkezet használata,
a szakpolitika támogatási lehetőségeinek és a helyi szereplők igényeinek összehangolása.
Ez a megközes olyan kiemelt célkitűzésre, illetve az azokkal összefüggő prioritásokra
helyezi a hangsúlyt, amelyek esetében mind a pénzügyi erőforrások, mind a községben
fellelhető szervezetek, egyeletek lehető teszik a program megvat.
bakel szélesítse a rég sportban elfoglalt előkelő pozícit, a lakosság egyre növekvő része
vegyenszt a szabadidősportokban, vekedjen a lakosság sportra fordított ideje, keljön előtérbe
az egészges életmód, valamint keljön a bakeli sportélet keresletoldalú, ezáltal álljon
gazdagilag önálan fenntartható vekesi pályára.
E stratégiai lok együttese nem csupán elősegíti egy prospe zségi sportélet trejöttét,
hanem a fejleszsek eredményeként hosszúvon önfenntartó sségek kialakut is
biztosítani tudja.
6
I. Rábakecöl testnevelésének és sportjának helyzete
Előzmény:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009-ben alkotta meg
Sportfejlesztési Koncepcióját. Ez a dokumentum a 2009-ben elfogadott koncepció
aktualizált változata, mely a társadalmi, gazdasági, szervezeti változásokat, a korábban
megfogalmazott célok alapján elért eredményeket, valamint ezek tükrében a módosított
rövid, közép, és hosszú távú célkitűzéseket tartalmazza.
1.) Szervezettség:
Rábakecöl társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépült a
testnevelés és a sport. A településen 1948 óta működik sportegyesület. A sportegyesület
tagjainak száma az elmúlt időszakban kismértékben növekedett.
Fordított arányt mutat a szakosztályok számának alakulása. A tekeszakosztály
megszűnésével mára ez egyesület csak futball szakosztályt tart fent. Számos esetben csak
más településről esetleg vonzáskörzeten kívüli igazolt játékosokkal tud működni, ami
a jelenlegi finanszírozási keretek között kevésbé gazdaságos. Továbbra is nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni az utánpótlás nevelésre, melyet a 2013. évben indult TAO
támogatási rendszer nagymértékben segít.
Nagyobb problémának látszik, hogy folyamatosan csökken az igazolt sportolók száma,
mely arányban áll a lakosságszám csökkenésével. A településen sportolóknak mintegy
fele labdarúgó. Egyéb sportág – kosárlabda, ping-pong, torna – hódolóinak száma a
negyven főt sem haladja meg.
2.) Iskolai testnevelés és diáksport:
a.) Óvodai testnevelés:
Ma már a testnevelés az óvodai nevelésnek egyre több helyen szerves része. Rábakecölben
a feltételek testnevelési szoba, tornaterem, sportudvarok, korszerűbb sportfelszerelések,
képzett óvónők biztosítottak. Az óvodások rendszeresen részt vesznek az oviolimpia
rendezvényein.
b.) Iskola testnevelés és sport:
Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet jól elkülöníteni egymástól. A
helyi tantervek alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat és a szervezett keretek
7
között folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A t terület egymástól szakmailag nehezen
elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások szervezett, szabadidős, valamint a családi
napközis csoportok számára biztosított kereteken belül zajlik. Problémát jelent azonban,
hogy azok a fiatalok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá nem vesznek részt rajta.
Sajnos várhatóan tovább növekszik a gyógy-testnevelésben résztvevők száma. Az iskolai
és a gyógy-testnevelés szakos ellátása biztosított.
c.) Diáksport:
A község általános iskolás korú tanulóinak sportolási lehetőségei adottak. Mivel helyben
nem működik általános iskola csak délutáni és hétvégi időpontokban szervezett
foglalkozások keretében használja az iskolás korosztály a sportlétesítményeket. A
tornateremben labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz foglalkozásokat és mérkőzéseket
rendezünk. A sportudvar létesítményein kistérségi diák atlétikai edzéseket, versenyeket,
kispályás labdarúgó, kézilabda, tenisz, strandkézilabda, strandfoci és strandröplabda
edzéseket, mérkőzéseket lehet lebonyolítani. Tanulóink évről-évre rendszeresen és
sikeresen szerepelnek az Országos Diáksport Szövetség által kiírt felmenő rendszerű
versenyeken, ahol megyei és országos döntőkbe is eljutnak.
3.) Szabadidősport, rekreáció:
A korábbi ágazati szintű tömegsportot egy szélesebb körű, rendszeresebb szabadidősport
váltotta fel.
Az önkormányzati szabadidős rendezvények mellett jelenleg a Sportegyesület, és egyéb
civil szerveződések kínálnak szabadidős programokat.
Különösen az ősz-tavasz időszakban folyik a szabadidős fedett pályás labdarúgás három
korosztályban (ifjúsági, felnőtt, öreg fiúk), női aerobic, gyógytorna és asztalitenisz vegyes
kategóriákban. Éves szinten mintegy 100 fő különböző korosztályú lakos vesz részt eltérő
rendszerességgel a kiírt eseményeken. Tavasz-ősz időszakban a szabadtéri sportolásra a
sportpálya (futballpálya, füves kézilabdapálya) valamint a szilárdburkolatú kézilabdapálya
biztosít lehetőséget. Új terület nyílt meg a 2008. őszén megépített strandkézilabda
pályával. Meghonosodott néhány nagyobb létszámot mozgató, a településen túl is ismert
szabadidősport program. Többek között: Lipi István Asztalitenisz Emléktorna, Vass Tibor
Emléktorna, Téli Olimpia, vándor jelleggel 3 évente Koloszár Kupa.
Ezen a területen is érződik időnként a pénzhiány, de a szabadidősport résztvevői
gyakrabban és önzetlenebbül járulnak hozzá saját sportolási feltételeik megteremtéséhez.
8
A természetjárók számára a Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési Alapítvány
szervez alkalmi jelleggel teljesítménytúrát. További lehetőség rejlik a Rábamenti
Horgászegyesület kezelésében működő horgásztó környezetében, valamint a Kisalföldi
Erdőgazdaság által tervezett erdei iskola létrehozásában.
Igény mutatkozna egy kondicionáló terem létrehozására is.
A rekreácszervezeti keretei még nem alakultak ki. A megyében néhány sportszervezet,
egészségügyi intézmény foglalkozik alkalmanként egészséghelyreállító tanfolyamok
szervezésével. Ezek a tanfolyamok zségünkben való meghonosítása is színesebbé és
eladhatóbbá tenné a sportéletünket.
4.) Versenysport, utánpótlás-nevelés:
Az utánpótlás-nevelésre fontos hangsúlyt kell helyezni. A sportkörben az utánpótlás-
nevelés hagyományos egyesületi felkészítés formájában valósul meg A sportegyesület
elképzelései zött szerepel egy serdülő csoport létrehozása, ám komoly veszélyt jelent a
település elöregedése.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálása alatt minden sportág egyre növekvő
támogatáshoz juthat, amelyet az utánpótlás minőségi színvonalára költhet. Ebben a
rendszerben mind az iskolák, mind az egyesületek támogatásban szesülhetnek a
megfelelő kritériumok betartása mellett.
A sportegyesület eredményessége az elmúlt években megugrott. Rábakecöl I.
futballcsapata a megyei III. bajnokságban elért eredményével feljebb lépett, így az elmúlt
években már a megyei II. csoportban indulhatott.
A finanszírozás bizonytalansága és a munkahelyek, iskolák távolsága, valamint a családok
szűkös megélhetése és a túlfeszített életvitel nehezítik a folyamatos munkát.
5.) Fogyatékkal élők sportja:
Az ország lakosságának ma mintegy 10 %-a tartozik a hallás, látás, mozgás, vagy
értelmileg fogyatékos, ill. sérültek rétegéhez. Településünk messze alatta marad az
országos átlagnak. Jellemző viszont az időskori mozgásszervi megbetegedések száma, a
település lakosságának közel 6 %-a érintett.
Jelenleg nem biztosított a fogyatékkal élők sportolási lehetősége, ezért ez fejlesztendő
terület. Ezekre az eseményekre a jövőben kiemelt támogatások igényelhetőek az államtól.
6.) Senior sport
A község lakosságának jelentős részét, harmadát teszi ki a nyugdíjas korosztály. Korábbi
9
időszakhoz viszonyítva komoly előrelépést jelent az alulról érkező igény (2008-ban
alakult nyugdíjas klub), valamint a 2006-ban megalakult Egyesített Szociális Központ
munkássága, mely során a senior korosztály számára kirándulásokat, játékos vetélkedőket,
versenyeket valósítottak meg.
Szervezett formában rendszeres sportolási lehetőség időszakosan biztosított, így például
heti rendszerességgel gyógytorna foglalkozások látogatását kínáltuk. Továbbra is
fejlesztendő terület a korosztályi sajátos igények kielégítésére speciális foglalkozások
biztosítása.
7.) A sport feltételei:
a) A vizsgázott testnevelők, sportszakemberek száma intézményi szinten megfelelő. A civil
szervezeti sportvezetők szakképesítése fejlesztendő, sajnos nincsenek főállásban, mivel az
anyagi helyzet nem engedi meg. Nagy létszámú önkéntes társadalmi aktíva-hálózat
tevékenykedik (kb.: 30 fő). Utánpótlásuk egyre nehezebben biztosítható, erkölcsi
elismertetésük is szűkkörű.
b) A rendszerváltás előtti közel három egyforma nagyságrendű, biztosnak tekinthető
támogatás bázisszervi, állami, sajátbevétel átalakult. A bázisszervi pénzek döntően
eltűntek, helyére az önkormányzati támogatások és a reklámpénzek kerültek.
Megközelítően 10 %-kal növekedtek a saját bevételek is. Lehetőség van a különböző
alapítványi pályázatokban, azonban ezek egy része tervezhetetlen, kiszámíthatatlan. A
település költségvetése az utóbbi években beszűkült, mintegy felére csökkent. Ezáltal,
valamint a támogatók elmaradása miatt a község sportjának pénzügyi helyzete
bizonytalanabbá vált. A gazdasági nehézségek miatt felére csökkentette önkormányzatunk
a sport támogatását. g 2008. évben a költségvetés 1,23 %-ával, 1.130.000,- forinttal
támogattuk a sportegyesület működését, sport célú fejlesztésre 1.306.000,- Ft (1,42%)
összeget fordítottunk a költségvetésben tervezett sportrendezvények valamint
sportlétesítmények fenntartási költségein felül, addig 2014-ben a sportegyesület
támogatása 500.000,- Ft (0,63%).
c) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportpálya és sportöltőző használója és fenntartója a
Rábakecöli Sportegyesület. A sportpálya állapota megfelelő, a sportöltöző kielégítő. A
sportlétesítményében az elmúlt években egyesületi társadalmi munka keretében és
szponzori, valamint önkormányzati támogatásokból valósultak meg kisebb fejlesztések
(tető, néhány nyílászáró csere). A település fedett létesítménnyel is rendelkezik a Soós
10
Imre Kulturális Központtal közös ingatlanon. A tornaterem és kiszolgáló létesítményeinek
állapota elavult. Szabadtéri bitumenes kézilabda pálya, salakos atlétika pályák (futó,
távolugró) tartoznak hozzá, melyek állapota rossz. Az Önkormányzati Minisztérium
támogatásával létrehozott strandpályával lassan kisebb sportközponttá alakul a
létesítmény. A település nem rendelkezik uszodával, műfüves pályával. Előbbi igényeit a
közel 20-20 km-re lévő Sárváron és Kapuváron található létesítmények elégítik ki,
utóbbira a 4 szabadtéri és természetes füves pálya mellett nincs számottevő igény.
Rábakecöl természeti adottságai kedvezőek a sportturizmusra, lovaglásra, tájfutásra,
kerékpározásra, vízi turizmusra terep-autó és motorsport versenyekre, bár ezen a területen
is fejlesztésre volna szükség. A település sportlétesítményei is megfelelően kiszolgálnák a
sportturizmust, ez jelentősen növelhetné a község bevételeit és felbecsülhetetlen
marketinget tudna biztosítani a falu számára. A turizmusra komoly veszélyt jelent a
településről hiányzó szálláshely.
8.) Sportirányítás:
Talán egyetlen ágazatban sem fordult elő annyi átszervezés, annyi irányításbeli változás,
mint amennyi a testnevelés és sport területén volt az elmúlt időszakban. Az országosan is
megfigyelhető hármas irányítási rendszer: állami szerepvállalást a sporttörvény
értelmében a minisztérium és a megyei kormányhivatal képviseli, az önkormányzatit a
megyei és települési sportszervek biztosítják, a társadalmi irányítást pedig a különböző
szintű civil szervezetek látják el (megyei sportági szövetségek). A sportirányítás
struktúrája bármennyire is bonyolultnak tűnik, elfogadhatóan, megbízhatóan működik.
Korrekt kapcsolat alakult ki az önkormányzat, támogatók, és a sportegyesület között.
Célszerű lenne, ha a jövőben az önkormányzat legalább részmunkaidőben tudna egy
sportfeladatokért felelős személyt biztosítani, aki a különböző szintek és szervezetek közti
koordinációt, a sportlétesítmények hatékony működési, irányítási, marketing és fejlesztési
feladatait kézben tartaná.
11
Összefoglaló:
Megállapítható, hogy az elmúlt 1,5 évtizedben alapvetően átalakult az ország testnevelése és
sportja. Az átalakulás nyomán új szerkezetű struktúra alakult ki, stabilizálódott a szakmai
munka és kismértékben javultak az eredmények. Bebizonyosodott, hogy a jelenlegi
feltételekkel csak 15-18 sportág fejleszthető a térségekben és ezek is biztosíthatják a jövő
bajnoki pontjait. Növekedett a sport társadalmi megítélése, befolyása. Kialakult egy vegyes,
de megbízhatóan működő irányítási rendszer. Kedvező tendenciák mellett gondként
jelentkezik a sport feltételrendszerének bizonytalansága. Elsősorban a pénzügyi
tervezhetetlenség zavarja a sportszerveket. Feltűnő, hogy néhány szakosztály kivételével nem
alkalmazzák a kiválasztásban, a felkészítésben és a versenyeztetés során a legújabb
tudományos kutatások módszereit. A sportorvosi hálózat lefedi a térség területét. A térségben
megfelelő számú sportorvos tevékenykedik. Az alkalmassági és versenyt engedélyező
vizsgálatokon kívül a lehetőségekhez mérten panaszosokat is fogadnak
Rábakecöl sportját befolyásoló környezeti tényezők:
A kistérség település-hálózatát két meghatározó település, Kapuvár és Beled valamint további
16 község alkotja. A kistérség területe 363 km2, lakóinak száma 24 497 fő.
A kistérség településeinek lélekszáma folyamatosan csökken, a lakosság korösszetételében
egyre növekszik az idősek (60 év felettiek) részaránya. A halálozások száma meghaladja a
születésekét, egyre kevesebb számú gyermek születik.
A Kapuvár-Beledi Kistérség területén a rendszerváltásig a mezőgazdaság az egyik
legmeghatározóbb foglalkoztatási szektor volt. A mezőgazdasági termelés magánosításával
jelentős magán és családi gazdaság jött létre, a gazdasági társaságok és szövetkezetek szerepe
visszaszorult. Ennek következményeként a szektorban foglalkoztatott alkalmazotti létszám a
korábbiakhoz képest jelentősen csökkent. A háztáji termelés gyakorlatilag teljesen megszűnt,
számos nagy állattartó telepet felszámoltak. A mezőgazdaságban foglalkoztatott emberek
jelentős része őstermelőként vagy kistermelőként tevékenykedik.
A kistérségben az ipari ágazatok között a hagyományos iparágak voltak számottevőek.
Kiemelt volt ezek között a térségnek a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó élelmiszer-
feldolgozó kapacitása. Az 1970-es években jelentek meg a térségben a gépiparhoz és a
könny
űiparhoz kapcsolódó termelő egységek. Mára a hagyományosnak tekinthető iparágak a
térségben válságba jutottak. A kapuvári RINGA Húsüzem az ország egyik legkorszerűbb
12
sertésvágó és feldolgozó kapacitásával rendelkezett. Az elmúlt években gazdaságtalan
termelésre való hivatkozással a feldolgozás és a termékgyártás teljesen megszűnt. A korábbi
1200 fős foglalkoztatotti létszám 400-ra csökkent. A térségben a BA Rt. képviselte a
gépipari termelést. A gyár belső racionalizálására való hivatkozással bezárt. A közel 400 fő
szakmunkás és mérnök foglalkoztatása megszűnt, vagy ingázik. Mindkét iparág országosan is
komoly piaci és kapacitásbeli gondokkal küzd.
A kistérségben gyakorlatilag teljesen hiányzik az idegenforgalomhoz kapcsolódó
foglalkoztatás. Az elmúlt időszak ezirányú beruházásai kellő alapot adnak arra, hogy ez a
szektor a közeljövőben erősödhet. Itt azonban a hálózatépítés, a turisztikai attrakciók, a
vonzerők erősítése, a humán háttér megteremtése terén további beruházások és előrelépések
szükségesek.
A térségen jelenleg munkaerő túlkínálat mutatkozik. Rábakecöl községben a
munkanélküliségi ráta 3,7 % körül mozog. A térségben a piaci szféra béreinek alakulásánál a
mindenkori minimálbér szintje meghatározó.
Munkaerő-piaci szempontból legnehezebb helyzetben jelenleg az alulképzettek vannak,
hiszen ezen a képzettséget nem igénylő munkahelyek szűntek meg legnagyobb számban. A
képzettség nélküli emberek ellátása jelenleg legnagyobb számban közhasznú foglalkoztatás
illetve segélyezés keretében történik. Ezek a megoldások azonban nem tekinthetők sem az
egyéni egzisztenciális biztonság, sem a nemzetgazdaság szempontjából pozitív jövőképnek. A
komplex, személyre szabott, hatékony és áttörő erejű megoldás megtalálása sürgető
feladatnak bizonyul.
A távoli munkahelyek miatti kora reggeli indulás, késő esti érkezés hátráltatja a településen
lévő civil szervezetek, sportegyesület munkájába való bekapcsolódást. Ezt a problémát
enyhítheti, valamint a turizmust erősítheti a település mentén húzódó M86 gyorsforgalmi út
megépítése, melynek átadása 2016. őszre tervezett.
13
Rábakecöl sporthelyzetének SWOT analízise
Erősségek
- változatos sportolási lehetőség
- a település egyes részeinek
rehabilitációjával a sportolásra alkalmas
fejleszthető területek (szabadidősport,
túrák, kerékpározás)
- Nagykiterjedésű erdőterület, a horgásztó
és a Rába folyó kínálta lehetőségek
- jelentős önkormányzati szerepvállalás ill.
társadalmi munkában végzett
szervezőtevékenység
Gyengeségek
- sportinformációs rendszer kialakítása
- idősek sportolási lehetőségei szűk
keresztmetszetűek
- fogyatékkal élő, sérült emberek sportolási
lehetőségeinek hiánya
Lehetőségek
- települési területek rehabilitációja során
szabadtéri sportrendezvények bővülése
- egészségnevelés propagálása az
oktatásban
- sportolási lehetőgek kínálatának
bővülése
- térségi, mikrotérségi együttműködés
- térségi sportesemények megrendezése
- a zöldsport, a vízi sport, a turizmushoz
kapcsolódó szolgáltató szektor erősödése
- vállalkozásokkal való együttműködés
- extrémsportok kínálta lehetőségek
Veszélyek
- a mikrotérségben, térségben található
települések bővülő sportkínálata
- lakosság érdektelensége
- csökkenő lélekszám
- forráshiány
14
Rábakecöl Község Önkormányzata sportkoncepciójának jövőképe
bakel akv sportélete megfelelő alapot képes adni a megvő hagyományokra épülő
sportfejleszsi projekteknek. A rsadalom egészgi állaponak mesakor figyelemmel kell
lenni a meglévő értékek megőrzésére és a fenntarthakörnyezet megteremtésére. A zség
kiemelt feladata, hogy az itt élők és a környezetük számára európai mértékkel mérve is magas
életminőséget biztosító programokat valósítson meg
Az önkormányzat egyik alapvető feladata a lakosság egészgének védelme, ezen bel a
megelőző egészségneves propasa, nevese, és a lehetőgek biztosításához a sportos, mint
megelőző és rehabilició lehetőnek megteremse. Az urbanizáció a mozgás szegény
életmóddal is párosult, aminek negatív hatását a kisgyermekkortól az idős korig
felvilágosítással, programok, lehetőgek biztosításával szükséges megelőzni illetve javítani,
amelyhez a sport lehetőgeinek szélesítésealapot kínál.
bakel széletse a gió sportban elfoglalt pozícit, a lakosság egyre vekvő sze vegyen
részt a szabadidősportokban, növekedjen a lakosg sportra fordított ideje, keljön előrbe az
eszges életmód, valamint keljön a bakecöli sportélet keresletoldalú eltal, álljon
gazdagilag önálan fenntartható vekesi pályára.
A fenti vízió eréséhez elengedhetetlen, hogy a víziót strag, azt vlati, valamint abl
levezethető ptá célokká forljuk, és ezekből vezessük le a zeljövő projektjeit.
15
A sportkoncepció céljai
Magyarország lja, hogy 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot
meghala fejlettséggel rendelkező, a fenntartha fejlődés szempontjait is követő országai közé
tartozzon. Ennek eredményeként a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra
fortott idő mennyisége egy főre levetve a jelenlegi európai mérkhez zetsen. Ezzel
összhangban, az önkornyzatnak ezeket a célokat figyelembe véve kell kialakítania saját
céljait, prioritásait és intézkedési lépcsőit.
Rábakecöl Község Önkornyzatának céljai:
a község sportéletében a versenysport pozíciójának erősítése, a sport
jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az
élsportolók sma, erőtve ezzel a közg ismertt;
a szabadidős sport lehetőgeinek bővülése, amelynek n biztotható, a stabil és
kiszámítható szabadidő eltöltés, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott
társadalmi felelősség megosztás kialakulása;
a turisztikai sporttevékenységek fejlesztése, kiemelten a vízi, lovas, kerékpáros
sport, valamint a természetjárás;
az óvodai keretektt, valamint iskolán kívül folyó dksport feltételeinek javítása,
amely elősetheti a tudatos, aktív fiatal rsadalom megerősödését. Egy kreav,
önszervezősre pes, kitartó fiatal geneció a sporton keresztül megszerzett
szségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel pes helyllni.
a lakosság eszségi állaponak javulása, amelynek n a Rábakecöliek sra
biztosítható az emberhez mél és tevékeny élet, egyúttal biztotva a rekreációs
lehetőgek fenntartható fejlőt és rsékelve az egészségügyre fordított kiasok
elkerülhetetlenül növekvő ütemét;
a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás
erősödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a vetkező időszak fejlődése
nyertesének érezhesse magát Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az
összetartos érzésének növelése, a koopeciós készség javítása;
16
A vízió, a stratégia és a projektek megfogalmazása során alapvető fontossá a horizontális
elvek figyelembevétele:
a fenntartható fejlődés érnyesülése, hogy a fejleszspolitika ne élje fel a jövő
generációk számára erhető természeti,rsadalmi és gazdasági erőforsokat;
az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek tti esélyegyenlőséget, mind
a fogyatékossággal élők egyenlő esélyeinek biztosítását;
partnerg - a program a rség közinzményi, gazdagizleti és civil sznak
összefogásával, szoros együttművel, a felismert és elismert egysra utaltság szem
előtt tartásával kerül megvalósításra;
addicionalitás - a programmal a térség hoss lja elsősorban olyan programok
megvanak mogasa, melyekben a kedveznyezettek sat forrásaikhoz
addicionálisan - az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minőség
eléréséhez kapják a támogatást;
szubszidiaritás - a programban a szubszidiaritás és a decentralizác jegyében olyan
prioritások és intézkedések kerülnek megfogalmazásra, melyek konkrét
megvaban, vagy kezdeményezésében egyértelműen vezető szerepet tszhat a térség
így a központi kormányzati szinthez, valamint a regionális szint alatti szintekhez
kapcsolható intézkedések nem kapnak prioritást.
17
A program szerkezete
A program hagyományos szerkezetű, prioritásokra és a priorisok eréshez szükséges
inzkesekre bomlik. Az intézkedések megvat terszetesen a társadalmi-gazdasági
környezet változásainak követésével a későbbiekben konkrét projektekkel is alá lehet
masztani, hiszen a program megvalósulása (5-10 év) son új szereplők érkezhetnek, új
helyzetek, új forrás lehetőségek adódhatnak. A program az alábbi egységekből áll. A
prioritásokat, s a priorisokon bel az intézkedéseket az alábbiakban soroljuk fel:
1. Prioritás - Élsport, utánpótlás nevelés
1.1. intézkes: A labdarugó sport feltételeinek javítása
1.2. inzkedés: Az asztalitenisz, kosárlabda fejlesztése
1.3. inzkedés: A tekézés fejleszse
2. Prioritás – Szabadidősport
2.1. intézkes: Sportturizmus fejleszse (zi, kekpáros, természetjáró, lovas, horsz)
2.2. intézkes: Nyugdíjas korosztály sportlehetőgeinek bővítése
2.3. intézkes: A helyi közösgi kapcsolatok fejleszse
2.4. intézkes: Esélyegyenlőg megteremse és javítása
3. Prioritás Rekreáció
3.1. intézkes: Egészségmegőrző wellness szolgáltasok kialakítása
3.2. intézkes: Edzőterem tesítése
4. Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejleszs
4.1. inzkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó létesítmények kialakítása, bővítése
4.1.1. Vízi sportturizmus megteremtéséhez csónakkikötő kialakítása, Rába holtág
revitalizáció megvalósítása, Rába parti pihenőház infrastrukturális fejlesztése,
szabad strand kialakítása
4.1.2. Kerékpáros útvonalak és pihenőhelyek kialakítása
4.1.3. Jelzett turista úthálózat létrehozása pihenőhelyekkel
4.1.4. Lovas turizmus fejlesztése
4.1.5. Kalandpark, disc-golf és egyéb szabadtéri pályák étése
4.1.6. Sporthorgászat felteleinek javítása
4.1.7. Szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények bővítése
18
4.2. intézkes: A sportlétesítmények feltételeinek javítása
4.3. intézkedés: Rekreációs szolgáltatások alapfeltételeinek megteremtése
4.4. intézkedés: Kapcsolódó szálláshelyek kialakítása
4.5. intézkedés: A rábakecöli sportinformációs rendszer szélesítése
5 PrioritásNeves, oktatás, diáksport
5.1. inzkedés: Atlétikai lehetőgek feltételeinek javítása
5.2. intézkes: Az úss népszerűsítése az oktasi keretek felhaszval
5.2. intézkes: A lovas sport kereteinek megalapozása az oktatásban
19
1. Prioritás - Élsport, utánpótlás nevelés
A bakeli élsport pviselői ben a hosszú von biztotható eredményességi szint
megköveteli az egyensúlyt az eddig is sikerekre képes, valamint a feltörekvő sportágak között.
A versenysport ten az erőforrások szétforgácsosa helyett az eddigieknél magasabb fokú
koncentció szükges. A versenysport terén a legfontosabb egy olyan objektívebb rendszer,
hogy az érintettek az erőforrások szétforgácsolása helyett a helyi érdekek szára nyeges
versenysportokat, azaz sportágakat koncentráltan és lzottan támogassák. Ennek érdekében a
sporgaknak el kell szíteniük sportágfejleszsi terveiket, felvázolni kitűtt ljaikat,
ltgigényeiket, mindazokat hogyan, mekkora és milyen forrásl nják megvalósítani,
valamint mely területeken milyen mérkben van sksége az adott sporgnak külső támogatásra.
1.1. inzkedés: A labdaru sport feltételeinek javítása
Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg javítani tudják. Az
utánpótlás-nevelés kérdése rövid távon megoldottnak látszik, azonban ezen a teleten is az
infrastruktúra fejleszse elengedhetetlen. Az önkormányzat és a helyi szponzorok mogasa
mellett fontos a nagy érdeklődés nem csak bakeli, hanem régs szinten is, mely nagyban
hoz tud járulni a zség marketingjéhez is. Ezért fontos, hogy az események megfelelő
kommunikácban szesüljenek a továbbiakban.
A területen eredmény, hogy az önkormányzat 2009. évben Sportrendeletet alkotott, melyben
a sporttal kapcsolatos feladatait, a költségvetésben sportra fordítandó összeget és annak
felhasználásának módját szabályozza, mely az önkormányzat 19/2006. (XII.29.) rendeletétől
függetlenül önállóan szabályozza a sportegyesület támogatásának rendjét, a támogatás
kifizetésének ütemezését, súlyozva a sportfeladatokkal jelentkező költségek időszakos
megoszlására.
1.2 intézkes: Az asztalitenisz, korlabda fejlesztése
Alulról vő kezdenyezés alapn kiemelt hanglyt kell helyezni az asztalitenisz valamint a
kosárlabda feltételeinek rendere. A cél hoss távon a bakeli asztaliteniszt és
kosárlabdázást sikerekre vezeti. Az asztalitenisz ten jelentős erednyeket sikelt elérni (heti 2
alkalom).
1.3 intézkes: A tekézés fejleszse
bakel nagy múlttal rendelkezik a tezés területén, mely sajnos egy évtizede megszakadt. Cél
a hagyományok felelevenítése és megfelelő utánpótlás biztosításával zép és hoss von a
20
rábakecöli test ist sikerekre vezetni. A sporg népszerűsíre alkalomszerű akciókat kell
intani.
2. Prioritás - Szabadidősport
Rábakecöl zség Önkornyzanak célja a sport segítvel minél slesebb rétegek
mozgósítása, a pesség egészségi állapotának javítása. Az egészség megőrzése érdekében
növelni a lakosság sportaktivitását. Továbbá rehabilitációs célból a már megromlott egészségi
állapotúak bevosa a sporletbe. Mindez az egyének számára életminőséget ja hassal
rhat, ha a sport jelentősebb szereppel bír, hanem zzelfoghanzügyi előnyöket is kínál a
betegségkezelési kiadások terén elérhető megtakarítások révén.
A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából való kiesést, a
mogatásra szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított összegeket is. A sportosi
lehetőgek bővítése a kereslet vese által a lat élént is indukálhatja. Ennek elérése
érdekében a község kiemelt célja a kereslet velésének érdekében a helyi lakosság aktív sport
iránti beálsának kialakítása. Ennek egyik eszze a sportolásra ösztönző egyeleti zat
felépítése, srészt az egészges és mozgásgazdag életmód szemléletének és igényének
elterjesztése.
2.1. inzkedés: Sportturizmus fejleszse (vízi, kekros, természetró, lovas, horsz)
bakel arségben a legtöbb folyóvízzel és hatalmas, 345 ha erdőtelettel rendelkezik.
Természeti adottgai –bbekzt a sporttekenységek telen is óriási, kiaknázatlan
lehetőgeket rejtenek. A baköz turisztikai szereplői által tervezett észak-dél vonalú kekpáros
attrakcnak indu/zá állosant jelenne meg a teles. A ba folyó a falu határában érinti
kistérségünket, így a zi sportok lehetőségének fejlesztése nem csak közgünk, de a rség
érdeke és igénye is. A nagykiterjedésű erdő és árri területek kiváló terepet nyújtanakrázásra és
jfutásra alkalmas turista útvonalak kialakítására. A teles lakosga szára a múltban fő
megélhesi forrást nyúj, ám az ellt évek során átalakult mezőgazdag kitűnő háttérnt
szolgálhat a lovas turizmus megalapohoz. A ba holgának revitalizácval kialakított
teleten tobbi lehetőgek nyílhatnak meg a zi turizmuson túl helyi attrakck
megvara (pl. kalandpark, disk-golf). bakel horgásztavakban gazdag (ba árrben és
Szúnyog-majorban), mely a horgászturizmus fejleszhez kitűnő alapot biztosít. A
szabadidősporton bel kiemelt inzkedés a fent felsorolt tekenységek, mint sportturizmus
trehozása a lakosg és a vállalkok bevonásával.
21
2.2 Nyugdíjas korosztály sportlehetőgeinek bővítése
Az idős koroszly aktív időtölse nem csak eszségmegőrst, de a szellemi frissességet,
valamint a közösséghez tőst is szolgálja. Az aktív sportok mellett a korosztály specifikus
lehetőgek biztosíra is hanglyt kell helyezni. A r megvő nyugdíjas összevetelek,
nyugjas olimpia mellett természetjá programokat, szellemi aktivitást biztosító sportversenyeket
(pl. sakk, rtya) kell szervezni.
2.3 A helyi közösgi kapcsolatok fejleszse
Ezen kereszl l a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek bőse, erősítése,
a sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, tartalmas
csadi sportprogramok lanak bővítése. Tobbá a sport nevelő erenél fogva alapvető
segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelős és abíszer-használat elleni zdelemben is, amely
preventív eszközként összrsadalmi problémák kezeben is hatékony segítséget jelenthet.
Ehhez a társadalom minden rétege számára elérhető kell tenni a sportolási lehetőget, az
igényekhez és elsokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az egyének ntére
zható, hogyan és milyen forban veszik azt inybe.
E teleten jelentős eredmény a helyi Integrált és Közösgi Szolgáltató r trehosa (2011).
2.3. inzkedés: Elyegyenlőség megteremse és javítása
Az esélyegyenlőg megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekeszs,
szegénység elleni zdelemben, hiszen az eupai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek
számára a sportban elért eredményeik rsadalmi integrácjukat is elősegítette. Valamint a
szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási
lehetőgeinek megteremse segíthet a többnyiretrányos eszgi állapotuk javítában.
Ennek ese érdeben meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőget.
Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, hogy
mindenki számára természetes legyen a fogyatékos szelyek sportosa. Ehhez a megfelelő
infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők szára is elérhető szolgáltatások
megteremtése szükséges.
A célt segíti az Önkormányzat által 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program.
3. Prioritás Rekreáció
3.3. intézkes: Egészségmegőrző wellness szolgáltasok kialakítása
A település fekvét, valamint a rség adottgait kihasználva, a Sportfejleszsi Koncepcban
22
megharozott célokat összehangolva, komplex szabadidős- és sporttekenyg latot kell
meglozni, melynek hoss fenntarhoz elengedhetetlen sze az egészségmegőrző,
rekreács szolgáltatások alapjainak megteremtése.
3.4. intézkes: Edzőterem tesítése
Az elmúlt évek során alulról jövő kezdeményezés, helyi igény egy edzőterem létesítése, mely
illeszkedik a kitűzött célokhoz.
4. Prioritás - Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
A Rábakecölön talható sporttetmények korszerűsítése és akalymentesíse mind a
versenysport mind pedig a rekreáció területén kiemelten kezelendő feladat. Továbbá a
tervezett fejlesztéseknél egy tudatos berusi politikával alkalmas kell tenni a zséget az
adottságokhoz illeszkedő sportágakban versenyek megrendezésére, amellyel egyben a
lakosság sportolási lehetőségeinek körét is növelni lehet. Mivel az emberek belső igényévé lt,
hogy az egészk megőrzéért akvan tegyenek, szükgeslt, hogy aki sportolni szeretne, a
lehetőgek sles választ érhesse el.
A sportélet szervezeti rendszerében, horizontális és vertikális szinten is integlt körülmények
tt kell kialatani a fogyatékos személyek részére elérhető sportolási lehetőségeket,
elősegítve ezzel is társadalmi integrációjukat.
4.1. inzkedés: A szabadidősport fejlesztését célzó létesítmények kialakítása, bővítése
bakel Község Önkormányzata pviselő-tesletének 14/2007 (III.02.) harozaval
elfogadott fejlesztési terre épült a 2009-ben elfogadott Sportfejelsztési Koncepció, melyekben
szerepelt r a kekpárút fejlesztés, a csónakkikötő építés, a szabadidőpark létrehosa és a
sportlétesítmények felújítása. A csónakkikötő nem, de annak pihenőháza 2012-ben felépült,
valamint a sportöltöző bb sben szben megújult. Az első lépést vetően egy komplex
programkínálatot kell kialakítani, ltozatos szabadidős sporttekenységet nyújtó palettán.
4.1.1. Vízi sportturizmus megteremtéséhez csónakkikötő kialakítása, Rába holtág
revitalizáció megvalósítása, Rába parti pihenőház infrastrukturális fejlesztése,
szabad strand kialakítása
Rábakecöl vizekben gazdag település, négy folyóvízzel és két horgásztóval rendelkezik. Az
adottságokban rejlő lehetőségek kiaknázása komoly felkészülést és befektetést igényel. Első
lépésként elkészült a Rába parti pihenőház, mely a Rábán kialakítandó csónakkikötő
kiszolgáló létesítménye. Holtág revitalizációval a pihenőház mellett könnyen kialakítható a
tervezett kikötő. A holtág feltöltése egyúttal fürdésre és úszásra is lehetőséget nyit.
Szükségszerű a jól felszerelt pihenőházhoz az infrastruktúra kiépítése (víz, villany).
23
4.1.2. Kerékpáros útvonalak és pihenőhelyek kialakítása
A kerékpár utak kialaval az igényekhez illeszkedő, a zség jelenlegi strukráját nem
befolyásoló olyan fejlős rnhet meg, amely biztosítja a kekpárosok és rkorcsolyások
számára a biztonságos gyakor és potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékros
zlekedés sra elengedhetetlenek a kiépített kekpárutak, ezzel alternatív zlekesi
lehetőget lva az itt élők sra. Az észak-li, Pomogy-Balaton útvonal átmenő
kekpáros forgalma jelentős, így a rgi kekpáros zlekedés fejleszse indokolt. A
természeti adottgok kihasznával erdei kekpáros turizmus fejlesztendő.
4.1.3. Jelzett turista úthálózat létrehozása pihenőhelyekkel
Gazdag vízi ás árri élővilágunk, nagykiterjedésű erdőink kitűnő lehetőget kínálnak a természetjárás
megalapozához. A rábakecöli ártéri, egykori kavicsbánya tó, mint horgásztó, valamint a nicki műgát
kött a Rába vonat követve mintegy 8 kiloternyi raútvonal kijelölése és kialasa, jelsek
valamint pihenőhelyek elhelyese a cél. A raútvonalon az Erdőgazdag közreműködésével egy
minta tasvény trehozása szükséges.
4.1.4. Lovas turizmus fejlesztése
A nagy mezőgazdasági külterülettel, több, mint 300 ha erdővel, sűrű mezőgazdagi útzattal,
és természeti érkekkel bővelkedő telesi har, valamint a 4.1.3. pontban tervezett raútvonal
kialakítása megteremti a lovags feltételeit. llalkozói szféra és helyi magánerők bevonásával
meg kell teremteni a lovas oktatás és gyermeklovagoltas, valamint a lovas turizmus skséges
felteleit a megfelelő infrastruktúra kvel.
4.1.5. Kalandpark, disc-golf és egyéb szabadtéri pályák étése
A Rába holtágának revitalizációjával létrejövő sziget további lehetőséget teremtenek meg a változatos
mozgáskínálat bővísére. Kialakítható egy, a térgben hiánypótló kalandpark, mely több koroszly
számára biztosít hasznos szabadidős elfoglaltságot.. Az országban szinte egyedinek mondható a
Rábakecölben már 2014 óta űtt disc-golfték, melynek népszerűsíre és továbbfejlesztésére egy
megfelelő téktér kialakísa skséges.
4.1.6. Sporthorgászat felteleinek javítása
A teles kettő, l műdő horgásztóval is rendelkezik, mely a sporthorgászok szára kedvező
feltételeket biztosít. A horgásztavak megközelítési lehetősége, valamintzvetlen infrastruktúrája
fejlesztendő. A cél elérése érdekében kiemelt partnerként kell kezelni a Rábamenti Mezőgazdagi
Termelő Szövetkezet Horgász Egyelet.
4.1.7. Szabadidőparkok, szabadtéri létesítmények bővítése
A tervezett szabadidőpark felszereltsége elsősorban a hagyományos tsr használatából
kivő koroszlyt lozza, g az egyéb szabadri létesítmények a felnőtt korosztály
igényeinek is megfelelnek (pl. szabadtéri fitness elemek elhelyezése). Korszerű finanszírozási
24
konstrukc kialasa, illetve európai uniós források bevosa szükges ezek megvalósítására
és működtetésére.
4.2. intézkes: A sportlétesítnyek feltételeinek javítása
A községi sportpálya öltözőjének leromlott állapota folyamatosan gondot jelent annak
hatékony kihasználásában. Felújításával a jelenleg használhatatlanná vált helyiségek is a
sporttevékenység szolgálatába állíthatóak, a létesítmény alkalmassá válik térségi, régiós
rendezvények lebonyolítására. Egy tetőtér beépítéssel a sportolók számára kialakított
klubhelyiség közösségfejlesztő hatása az egyesületi munka eredményességre pozitív hatást
gyakorolna. Az egykor sportlövészet számára kialakított, időközben megszüntetett lőpálya
helye adott, így az felmerülő igény esetén lehetőséget kínál az ismételt megépítésre. A
sportpályák mentén a sportrendezvények népszerűsítése érdekében a komplett családi
programok biztosításához kisgyermekek számára szabadtéri játékelemek elhelyezése. A
viszonylag állapotban lévő, de elavult kiszolgálóhelyiségekkel rendelkező és energetikai
szempontból gazdaságtalan üzemeltetésű tornateremi épület tetőszerkezete a téli csapadéktól
nem biztosít megfelelő védelmet, hő technikai adottságai rosszak, így felújítása időszerű,
csakúgy, mint a talajszerkezeti hibák és növényzet által károsított bitumenes kézilabdapálya,
valamint futópályák. A vállalkozói tulajdonban álló tekéző pályaszerkezete és a mechanika
felújításra szorul. Gondot jelenthet az új sportágak iránt felmerülő igények számára megfelelő
gyakorló és versenyhelyszín hnya (pl. kondicionáló terem), amely az egészségmegőrsen túl a
civil élet továbbfejlősének és sikeresnek is akalya lehet. Ennek orvoslására a községben
található, jelenleg kihasználatlan életek valamelyike adhat megoldást.
A zg tulajdoban lévő sportkomplexumok további fejlesztével az akv sportegyesületi élet
feltelei tovább javulhatnak. Továbbá a terület alkalmas lehet térségi, régs sportrendeznyek,
versenyek megtarra.
4.3. intézkedés: Rekreációs szolgáltatások alapfeltételeinek megteremtése
A 3. priorisban megharozott célok eléséhez jelenleg a telepüs nem rendelkezik megfelelő
erőforrással, így mindenképpen skges külső forrás, megfelelően képzett és elsősorban helyi
szakemberek valamint vállalkoi szféra bevosa. Az Önkormányzat csak saját tulajdonú területet,
kihasználatlan ingatlant tud a cél elése érdeben biztosítani.
4.4. intézkedés: Kapcsolódó szálláshelyek kialakítása
A sportturizmus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a telepüsről még hiány slláshelyek
kialatása, mely külső forrás és/vagy vállalkozói szféra bevonása nélkül nem valósítha meg.
25
4.5. intézkes: A rábakecöli sportinformács rendszer slese
Az inzkedés kettős célt ván megvalótani. Az egyik l a lakosság elektronikus úton történő
koztatása, bevosa azségi sportéletbe, folyamatos és naprakész informáck szolltatása a
szabadidős sportok vonatkoban. sik l a zség sport rsadalmának kapcsolat
elősegítő, rumoknak helyet adó elektronikus felet kialakítása. A cél megvalósítása során
kialakítandó Internet megjelenést biztosító portál felületen erhetővé lik a teles minden
sportszereplője, hírei, eredményei és egyéb információi. Mindez egy mejult többfunkcs
zségi hivatalos portál részeként működhetne.
5. Prioritás: Nevelés, oktatás, diáksport
A sportnak, mint életünk résnek a kialasa az oktatás vonan érhető el, hiszen az ehhez
szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhető el a legsikeresebben. Ehhez szükségszerűen a
szakemberpzés és sporttudomány tartalmának és tematikájának megújítása is alapvető
fontosságú.
Mindehhez az unpótlás-nevelés, és -képzés bázisának újraépítése, a támogatási rendszer
feltételeinek biztosítása az első pcső. Továbbá ezen keresztül elő kell segíteni a tanulók
fizikai állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható fizikai próbarendszer
működését.
Hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint ezek
infrastruktulis és szakmai feltételei rendelkesre álljanak. Mivel ny, hogy a diákok nagy része
csun a testneves órákon gez rendszeres testmozst, szükséges, hogy a tara kereben az
életen át tar rekreács sporttekenység igénye kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a
sportot és tudatosuljon az egészséges, mozsgazdag életmód fontossága bennük.
A célcsoport alacsonyabb prioritásba került, mivel az iskolák állami irányítás alá vonásával az
önkormányzati szerepvállalás és ráhatás csökkent.
5.1. intézkedés: Atlétikai lehetőgek feltételeinek jatása
Cél a sportág bázisának kiszélese a megfelelő unpótlás neves biztoval, valamint a
szakmai résztvevők, edzők pzésével. Cél, hogy minél magasabb csoportban jelenhessenek
meg a sportág különféle csapatai, valamint az adott csoportban előkelő helyezéseket érjenek el.
Cél abakeli atlétika magasabb szintre történő eljuttatása az iskolai sporton keresztül.
5.2. inzkedés: Az úss pszerűsítése az oktatási keretek felhaszsával
Az intézkedés célja, hogy rábakecölön az oktatási és nevelési intézményekben zajló
26
szervezett úszások, a szervezett üzleti alapon műdő oktatások és a sportegyesület
műhez skséges kapacisok az igényekhez illeszkedően bőljenek. Tekintve, hogy az
úszást szervezett formában s helysnen lehet biztosítani, érdemes azt senior és csadi
programmá bőteni.
5.3. intézkes: A lovassport kereteinek megalaposa az oktatásban
A lovas oktas és gyermeklovagoltas szára fontos a jelenlegi hiányosságok felszámosa, a
szükges infrastrukra kiése. l a megfelelőlyák és kapcsolódó infrastruktúra kialasa.
A következő 5-8 évben meg kell teremteni a most hiányfeltételeket.
Készítette:
Tuba Erik
2015. június 2.
27
1. sz melléklet
Létesítmények állapota
I. Füves sportpálk (Rábakecöl hrsz 023/3, 12862 m
2
)
1. Füves LABDA PÁLYA (6600 m
2
)
Állapota:
Funkc: a labdarúgás kiszolgálására
Fejlesztés: gyepszőnyeg felújítása, könség rőhelybővítés, villanyvis, biztongi
korlát valamint öntözőberendezés tese
2. Füves LABDARÚGÓ PÁLYA (1200 m
2
)
Állapota:
Funkc: labdarúgó edzések kiszolgálására, kislyás labdagás (szabadidősport)
Fejleszs: a pályavédelem javítása, villanyvilágítás
3.
Sportöltöző (113 m
2
)
Funkc: kiszolgáló tesítmény (öltözők, zuhanyzók, szertár, rakr)
Állapota: kielégítő
Fejlesztés: szigetes, nyílásrók, tatarozás kívül és bel, villamos zat felújítása
A sportlétesítmény egészét érintő fejlesztés: kerékpártárolók és gépjárműparkoló
kialakítása, szabadtéri játékelemek elhelyezése
II. Sportkomplexum (Rábakecöl, Kossuth u. 51. 5823 m
2
)
1. Tornaterem (234 m
2
+ kiszolgáló helyigek 110 m
2
)
Állapota: elavult
Funkc: li teremtorna edsek, bajnokgok kiszolgálására, kosárlabda, asztalitenisz,
atlétika, aerobic, gyógytorna és szabadidősport
Fejleszs: tetőszerkezet fejítása, energetikai fes, villamoshálózat fes,
kiszolhelyiségek teljes felújítása
2. KÉZILABDA PÁLYA (800 m
2
) bitumenes
Funkció: kézilabda, kispályás futball
Állapota: közepes
Fejleszs:lyaszerkezet javítása, 2 db kapu beszerse
5. STRANDKÉZILABDA PÁLYA (594 m
2
)
Funkc: strandsportágak (kézilabda, röplabda, tollaslabda)
Állapota: jó
6.
FUTÓ PÁLYA
(170m hoss ellipszis és ennek részeként 130m hosszú sprintpálya,
távolugróhely és súlylökő kör) salak
Funkc: attika
Állapota: rossz
Fejleszs: szegélyek felújítása, salak
A sportlétesítmény egészét érintő fejlesztés: kerékpártárolók, pálkat összekötő
gyalogutak és a kerítés felújítása, növényzet pótlása, parkolóhelyek bővítése
III. TEKEPÁLYA (150 m
2
)
Funkció: teke (szabadidősport)
Állapota: közepes
Fejlesztés: lyafejítás, mechanika jasa
28
A I. és II. pont alatt felsorolt létetmények önkormányzati tulajdonban, a III. pontban felsorolt
tesítmény vállalkozói tulajdonban áll. Az I. pontban felsorolt létesítnyek mindegyike a
tervezett kettős funkciót látja el. Lehetőség szerint szolgálja az iskolai testnevelést, a
szabadidősportot illetve községi rendezvényeket, de alapvetően a zség sportegyesületének
edzéseihez, versenyeihez biztot teret. Ennek megfelelően a fenntartása, illetve felújítása is
közös feladata a községnek, illetve a haszonélvezőknek. A II. pont alatt felsorolt létesítmények
többfunkciósak, elsősorban az óvodai és diáksportnak nyújtanak otthont, emellett szabadidős és
egyesületi tevékenységeket szolgálnak. A létesítmények funkciói adottak és hosszabb von is
erre tervezettek.