R
R
á
á
b
b
a
a
k
k
e
e
c
c
ö
ö
l
l
K
K
ö
ö
z
z
s
s
é
é
g
g
Ö
Ö
n
n
k
k
o
o
r
r
m
m
á
á
n
n
y
y
z
z
a
a
t
t
a
a
K
K
Ö
Ö
Z
Z
B
B
E
E
S
S
Z
Z
E
E
R
R
Z
Z
É
É
S
S
I
I
S
S
Z
Z
A
A
B
B
Á
Á
L
L
Y
Y
Z
Z
A
A
T
T
H
H
a
a
t
t
á
á
l
l
y
y
o
o
s
s
:
:
2
2
0
0
1
1
4
4
.
.
á
á
p
p
r
r
i
i
l
l
i
i
s
s
1
1
-
-
t
t
ő
ő
l
l
.
.
2
RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított
beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulásának
elősegítésére Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési
szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja:
I. FEJEZET
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Rábakecöl Község
Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat mint ajánlatkérő
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a
közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóira,
az önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a
közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan a közbeszerzés tárgt képező
árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás-megrendelésre és
szolgáltatási koncesszióra amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a
közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő.
(4) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az
értékhatárokban bekövetkező változásokat a közbeszerzési ügyintéző haladéktalanul átvezeti a
szabályzat függelékén.
(5) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.
II. FEJEZET
Általános rendelkezések, alapelvek
Alapelvek
(1) Az önkormányzat a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá
tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a
közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett.
(2) A Kbt. 21. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a
közbeszerzési ügyintéző felel.
(3) A Kbt. 21. § (2) és (3) bekezdésében szabályozott meghatalmazásról a bírálóbizottság
javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(4) A szabályzatban használt beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő fogalmak,
kifejezések tartalma azonos a Kbt.-ben alkalmazott és a törvény értelmező rendelkezéseiben
rögzített tartalommal.
3
(5) Az önkormányzat tekintetében a közbeszerzési eljárásokkal összefüggően kötelezettség-
vállalásra jogosult a képviselő-testület illetve felhatalmazása alapján a polgármester.
(6) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet
eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.
(7) A Kbt. 28. § (2) szerinti panaszt vagy bejelentést a bírálóbizottság állítja össze és a
polgármester jóváhagyását követően megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak.
(8) A központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozásról a
bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(9) A képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását megelőzően a
jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben eltérő felelősségi
rendet is megállapíthat. Erről a képviselő-testület határozatban dönt.
Dokumentálás, iratkezelés
(10) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni.
A közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a szerződés
teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési
szabályzatának előírásait figyelembe véve a közbeszerzési ügyintéző gondoskodik.
(11) Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a közbeszerzéssel
kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzési ügyintéző végzi el a
polgármester egyidejű tájékoztatásával.
Hirdetmények feladása
(12) A Közbeszerzési Értesítőben illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények
elektronikus napilapjában történő közzétételi kötelezettséget elektronikus úton történő feladás
formájában kell teljesíteni. Az elektronikus feladáshoz szükséges tanúsítvány beszerzése és
karbantartása a közbeszerzési ügyintéző feladata.
(13) Az elektronikus feladás teljesíthető úgy is, hogy az önkormányzat eseti vagy állandó
jelleggel – közbeszerzési tanácsadót bíz meg e feladat ellátására.
(14) Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárással összefüggésben hirdetmény közzétételét írja
elő, úgy a hirdetményt amennyiben a szabályzat másként nem rendelkezik a közbeszerzési
ügyintéző vagy a megbízott közbeszerzési tanácsadó adja fel a Kbt. szabályai szerint.
III. FEJEZET
A Közbeszerzési Bírálóbizottság
(1) Az önkormányzat a Kbt. 22. § (4) bekezdése alapján 4 tagú Közbeszerzési Bírálóbizottságot
(továbbiakban: bírálóbizottság) hoz létre.
(2) A bírálóbizottság teljes jogú tagjai:
a) jogi szakértelmet biztosító személy:Dr. Gál László jegyző
b) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:Az adott közbeszerzési eljárás
lefolytatásával megbízott közbeszerzési szakértő
c) pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezet
ő
4
d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy: Nagy Attiláné műszaki
ügyintéző
(3) A bírálóbizottság elnöke:Dr. Gál László jegyző
(4) A bírálóbizottságot a képviselő-testület az egyes eljárások során eseti taggal bővítheti.
(5) A képviselő-testület saját tagjai közül kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt
delegálhat a bírálóbizottságba. Az ilyen tag a bírálóbizottság döntéshozatalában nem vehet részt.
(6) Az egyes beszerzések esetén a megfelelő szakértelem biztosítása érdekében a
bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Polgármesteri Hivatal megfelelő szakmai
képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján külső
szakértő is segítheti.
(7) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a (2) pont a)–d) alpontjában jelzett szakértelmek
mindegyikének legalább egy–egy képviselője jelen van. A bírálóbizottság határozatait a
jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza.
(8) A bírálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a II. fejezet (9) pont szerint
kell megőrizni.
(9) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért a bírálóbizottság elnöke
felel.
IV. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése
Éves összesített közbeszerzési terv és előzetes összesített tájékoztató
(1) Az önkormányzat a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető
legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető
legrövidebb időn belül sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva
kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás.
(2) Az önkormányzat a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja,
amennyiben a törvényben maghatározott feltételek fennállnak.
(3) Az önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig a Kbt. 33. § (1)
bekezdés szerinti éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a
szabályzat 3. számú függelékének formai és tartalmi előírásai szerint. A közbeszerzési terv
elkészítéséért a bírálóbizottság felel. A közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a
Pénzügyi Osztály vezetője szolgáltat. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban
fogadja el.
(4) Az egyes beszerzések megvalósítása céljából lefolytatandó eljárás fajtáját a bírálóbizottság
javaslata alapján a képviselő-testület a közbeszerzési tervben hagyja jóvá.
(5) A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határozatban
dönt.
(6) Amennyiben az önkormányzat érdekei megkívánják, a Kbt. szabályaira figyelemmel az
eljárásnak a közbeszerzési tervben meghatározott fajtáját a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület módosíthatja.
5
(7) A közbeszerzési terv elfogadását követően az önkormányzat kizárólag olyan közbeszerzési
eljárást indíthat meg, amely szerepel a közbeszerzési tervben. Amennyiben a tervezett beszerzés
nem szerepel a közbeszerzési tervben, azt a képviselő-testület a bírálóbizottság javaslata alapján
határozattal módosítja.
(8) Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás következik
be, a közbeszerzési tervet a képviselő-testület a bírálóbizottság javaslata alapján határozattal
módosítja.
(9) Amennyiben a közbeszerzési tervben szereplő beszerzést a képviselő-testület nem kívánja
megvalósítani, úgy a közbeszerzési tervből a beszerzést a képviselő-testület határozattal törli. A
megvalósítás elmaradását indokolni kell.
(10) A (6)–(9) pontban szereplő tervmódosítás előkészítéséért a bírálóbizottság felel.
(11) A közbeszerzési terv és annak módosításai Kbt. szerinti közzétételéért a közbeszerzési
ügyintéző felel.
(12) A Kbt. 29. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának a
jogszabályokban meghatározottak szerinti fenntartásáról a képviselő-testület dönt az eljárás
közbeszerzési tervbe történő felvételekor.
(13) Az önkormányzat a beszerzéseiről előzetes összesített tájékoztatót nem készít. A képviselő-
testület ettől eltérően dönthet.
(14) Amennyiben előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről dönt a képviselő-testület, úgy a
tájékoztatót az éves összesített közbeszerzési terv alapján a bírálóbizottság készíti el és a
bírálóbizottság elnöke intézkedik a hirdetmény útján illetve a honlapon történő közzétételéről.
Éves statisztikai összegezés
(15) Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a közbeszerzési ügyintéző
gyűjti össze, és ez alapján legkésőbb május 15-ig elkészíti és jóváhagyás céljából a polgármester
elé terjeszti az összegezést.
(16) Az éves statisztikai összegezést a polgármester legkésőbb május 20-ig hagyja jóvá, majd azt
a közbeszerzési ügyintéző legkésőbb május 31-ig megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.
V. FEJEZET
A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága
Összeférhetetlenség
(1) A Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a
szabályzat 4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell
tennie a zbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. A nyilatkozatok
beszerzéséért a bírálóbizottság elnöke felel.
(2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb
az új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt
általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú
függeléke tartalmazza.
6
(3) Az önkormányzati képviselők megbízatása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az
összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége.
Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt
haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a bírálóbizottság elnöke felé.
(4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem
vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.
A becsült érték meghatározása
(5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő
körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározásának módját és
megalapozottságát írásban kell dokumentálni.
(6) A becsült érték meghatározásához szükséges adatgyűjtést a közbeszerzési ügyintéző végzi.
(7) Az egybeszámítási szabály (Kbt. 18. §) alkalmazása érdekében az önkormányzat
beszerzéseiről a Pénzügyi Osztály vezetője tételes nyilvántartást vezet az egybeszámítás
elvégzéséhez szükséges részletezettséggel.
A felhívás elkészítése
(8) Az eljárást megindító ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívást, konzultációra szóló
felhívást, tárgyalási meghívót (továbbiakban: felhívás) az önkormányzat érdekeit maradéktalanul
szem előtt tartva a rálóbizottság készíti el, az ajánlattétel feltételeit, szabályai a bírálóbizottság
dolgozza ki és terjeszti a polgármester elé. A felhívás elkészítéséért és szabályszerűségéért a
bírálóbizottság elnöke felel.
(9) A felhívást a polgármester hagyja jóvá. Amennyiben a felhívás szövegét a polgármester
nem hagyja jóvá, a felhívás szövegéről a képviselő-testület dönt.
(10) A felhívás (9) pont szerinti jóváhagyását megelőzően a közbeszerzési eljárás nem indítható
meg.
A dokumentáció elkészítése
(11) Amennyiben az eljárás során dokumentáció, előminősítési dokumentáció, ismertető (a
továbbiakban együtt: dokumentáció) készítésére kerül sor, a dokumentáció összeállításáért a
bírálóbizottság felel. A dokumentáció összeállításába külső szakértő is bevonható.
(12) A dokumentációt a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester hagyja jóvá.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő bevonása
(13) Amennyiben az önkormányzat a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót
kíván bevonni, a tanácsadó személyéről a képviselő-testület dönt.
(14) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyére javaslatot tehet:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület tagja
c) a képvisel
ő-testület bizottságának tagja
d) a bírálóbizottság tagja
7
(15) A közbeszerzési eljárás lebonyolításába részben vagy egészben megbízási jogviszony
keretében, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező személy vagy szervezet bevonható. Erről
a képviselő-testület dönt. Feladatait és felelősségét a megbízási szerződésben részletesen
rögzíteni kell.
(16) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy a bevont egyéb szakértő elláthatja a
bírálóbizottság, a bírálóbizottság elnökének, a közbeszerzési ügyintézőnek a szabályzatban
rögzített egyes feladatait. Ilyen esetben erről a megbízási szerződésben tételesen rendelkezni kell.
(17) Az ajánlatoknak a Kbt. 63. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott elbírálását kizárólag a
bírálóbizottság végezheti el.
Nyilvánosság
(18) A Kbt. 31. § (1) bekezdés szerinti kötelező információknak a honlapon történő
közzétételéért a közbeszerzési ügyintéző felel. Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság honlapján
történő közzététel céljából adatszolgáltatás szükséges a Hatóság felé, úgy azért a közbeszerzési
ügyintéző felel.
VI. FEJEZET
Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések általános szabályai
Az eljárás megindítása
(1) A közbeszerzési tervben szereplő eljárás megindításáról a polgármester dönt.
A részvételi illetve ajánlattételi szakasz
(2) A részvételi, ajánlati felhívás módosításáról, a részvételi illetve az ajánlattételi határidő
meghosszabbításáról, a felhívás visszavonásáról a Kbt. szabályai szerint, a bírálóbizottság
javaslata alapján a polgármester dönt.
(3) A részvételi illetve ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló, Kbt. 41. § (3) és (4)
bekezdés szerinti közvetlen tájékoztatás a közbeszerzési ügyintéző feladata.
(4) A dokumentáció módosításáról a Kbt. szabályai szerint a bírálóbizottság javaslata alapján a
polgármester dönt.
(5) A Kbt. 42. § (2), (3) és (5) bekezdés valamint 44. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatás
megadásáért a közbeszerzési ügyintéző felel.
(6) A Kbt. 45. § szerinti kiegészítő tájékoztatást a bírálóbizottság állítja össze a Kbt. szabályai
szerint.
(7) A kiegészítő tájékoztatás ajánlattevők részére történő megküldése a közbeszerzési ügyintéző
feladata.
(8) A Kbt. 45. § (7) bekezdése szerint konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása a
közbeszerzési ügyintéző feladata. A konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyv formájában
történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a
közbeszerzési ügyintéző felel.
8
(9) A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását a közbeszerzési ügyintéző koordinálja. Építési
beruházás és építési koncesszió esetén a jogszabályokban előírt részletezettségű
tervdokumentáció és műszaki leírás elkészítéséért, illetve elkészíttetéséért a Közös
Önkormányzati Hivatal Műszaki ügyintézője felel. Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés és
szolgáltatási koncesszió esetén a Közös Önkormányzati Hivatal beszerzés tárgyával kapcsolatos
szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője felel.
(10) A közbeszerzési műszaki leírás elkészítésével külső szakértő is megbízható. A feladat- és
felelősségi kört a megbízási szerződésben rögzíteni kell.
(11) A dokumentációt megvásárló g adatait (cég neve, címe, képviselőjének neve,
telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) a dokumentáció átadásakor rögzíteni kell. A
dokumentáció átadásáról átvételi elismervényt kell készíteni, amit az átvevő cég képviselője
aláír.
(12) Az előírt adatrögzítés kizárólagos célja, hogy az ajánlattevők felé a Kbt. előírásai szerint
teljesítendő tájékoztatási kötelezettségének az önkormányzat eleget tehessen. Egyéb célokra az
adatok nem használhatók fel. Az adatvédelem jogszabályok előírásait biztosítani kell.
(13) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a közbeszerzési ügyintéző
köteles intézkedni a Kbt. szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni.
(14) A dokumentáció árának Kbt. 52. § (2) bekezdése szerinti visszatérítését a közbeszerzési
ügyintéző kezdeményezi a Pénzügyi Csoport vezetőjénél. A visszatérítésről a Pénzügyi Csoport
vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
(15) Az ajánlati biztosíték Kbt. 59. § (5) és (7) bekezdés szerinti visszafizetését illetve a Kbt. 59.
§ (6) bekezdés szerinti megfizetését a közbeszerzési ügyintéző kezdeményezi a Pénzügyi
Csoport vezetőjénél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a Pénzügyi Csoport vezetője a
jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
(16) A részvételi jelentkezéseket illetve az ajánlatokat megfelelő gondossággal kell átvenni és
őrizni. Az átvételt írásban kell dokumentálni. Az átvételkor meg kell győződni arról, hogy a
csomagolása sértetlen-e, illetve megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban meghatározott
követelményeknek.
(17) A csomagolásra kell vezetni az átvétel napját és pontos időpontját, valamint az átvevő
kézjegyét.
(18) A részvételi jelentkezések illetve ajánlatok átvételéről illetve azok bontásig történő őrzéséről
a közbeszerzési ügyintéző gondoskodik.
A részvételi jelentkezések illetve az ajánlatok felbontása
(19) A bontást legalább kéttagú bontóbizottság végzi. A bontóbizottság elnöke a közbeszerzési
ügyintéző.
(20) A bontási eljárás törvényességéért és írásbeli dokumentálásáért a bontóbizottság elnöke
felel.
(21) A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv Kbt. 62. § (7) bekezdés szerinti megküldéséről a
közbeszerzési ügyintéző gondoskodik.
9
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálása és értékelése
(22) A részvételi jelentkezések illetve az ajánlatok Kbt. 63–66. § szerinti elbírálását a
bírálóbizottság végzi. A bírálati munkát teljes körűen, írásban kell dokumentálni. A
dokumentálásért a bírálóbizottság elnöke felel.
(23) Az elbírálás jogszerűségéért, szabályszerűségéért a bírálóbizottság testületként felel.
(24) A részvételi jelentkezések illetve az ajánlatok hiányosságait a bírálóbizottság állapítja meg,
és a bírálóbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel a részvételre jelentkezőket illetve az
ajánlattevőket. A hiánypótlási felhívás megküldéséről a közbeszerzési ügyintéző gondoskodik.
(25) A hiányosságok pótlását követően a Kbt. szabályai, a felhívás és a dokumentáció
rendelkezései alapján a bírálóbizottság formai és tartalmi szempontból értékeli a részvételi
jelentkezéseket illetve az ajánlatokat.
(26) A Kbt. 68. § szerinti számítási hibajavítást és az ajánlattevők tájékoztatását a bírálóbizottság
végzi el.
(27) A Kbt. 69. § és 70. § szerinti indokolást, felvilágosítást, tisztázást a bírálóbizottság döntése
alapján a bírálóbizottság elnöke kéri be az ajánlattevőtől. A felszólítást a közbeszerzési ügyintéző
küldi meg.
(28) Az ajánlat Kbt. 69. § (5) bekezdés, 70. § (3) bekezdés, illetve 74. § (1) és (2) bekezdés
szerint érvénytelennek nyilvánításáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület
vagy az általa kijelölt bizottsága dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottsági tagok személyes
írásbeli indokolást készítenek.
(29) A Közbeszerzési Hatóság illetve az Európai Bizottság Kbt. 69. § (8) bekezdés szerinti
tájékoztatásért a bírálóbizottság elnöke felel.
(30) A Kbt. 72. § (3) bekezdés szerinti sorsolás megtartásáról a bírálóbizottság javaslata alapján
a polgármester dönt. A sorsolást a bírálóbizottság bonyolítja le a Kbt. szabályai szerint.
(31) A Kbt. 75. § szerinti kizárásáról a rendelkezésre álló adatok alapján a bírálóbizottság
javaslata alapján a képviselő-testület vagy az általa kijelölt bizottsága dönt. A döntési javaslathoz
a bírálóbizottsági tagok személyes írásbeli indokolást készítenek.
(32) A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a képviselő-testület
részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a szabályzat 6.
számú függelékét képező bírálati lapot kell kiállítania. A szakvéleményt a rálóbizottság elnöke
terjeszti a képviselő-testület elé.
(33) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről a bírálóbizottság szakvéleménye és
döntési javaslata alapján a képviselő-testület név szerinti szavazással határozatban dönt.
Amennyiben a képviselő-testület a bírálóbizottság javaslatától eltérő döntést hoz, köteles
döntését megfelelően indokolni.
(34) A Kbt. 36. § (7) bekezdésére tekintettel a nyilvántartások ellenőrzése és az ellenőrzés
dokumentálása a bírálóbizottság feladata.
Írásbeli összegezés elkészítése
(35) A közbeszerzési ügyintéző a részvételi jelentkezések illetve ajánlatok elbírálásáról a Kbt.
szabályai szerint írásbeli összegezést készít, melyet a polgármester hagy jóvá.
10
(36) Az összegezést a részvételre jelentkezők illetve az ajánlattevők részére a közbeszerzési
ügyintéző küldi meg a Kbt. szabályai szerint.
Előzetes vitarendezés, iratbetekintés
(37) Az előzetes vitarendezési kérelemre az önkormányzat álláspontját a bírálóbizottság alakítja
ki és a polgármester hagyja jóvá.
(38) A választ a közbeszerzési ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
(39) A vitarendezésről és annak eredményéről a bírálóbizottság elnöke a képviselő-testületet
soron következő ülésén tájékoztatja.
(40) Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a bírálóbizottság elnöke és a közbeszerzési
ügyintéző biztosítja és bonyolítja le. Az iratbetekintésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a
közbeszerzési ügyintéző készít el.
(41) A Kbt. 81. §-a szerinti tájékoztatást, a polgármester jóváhagyását követően a közbeszerzési
ügyintéző adja meg.
VII. FEJEZET
Az egyes eljárásfajták speciális szabályai
A meghívásos eljárás
(1) A Kbt. 84. § (4) bekezdés szerinti keretszámra és (5) bekezdés szerinti rangsorolás
módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület, vagy
felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
(2) Az ajánlattételi felhívás Kbt. 86. § (1) bekezdés szerinti megküldése a közbeszerzési
ügyintéző feladata.
A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
(3) A Kbt. 90. § (3) bekezdés szerinti keretszámra és (4) bekezdés szerinti rangsorolás
módjának meghatározására a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület, vagy
felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
(4) A tárgyalás(oka)t a képviselő-testület folytatja le.
(5) A képviselő-testület a tárgyalás lefolytatásával megbízhatja:
a) a képviselő-testület bizottságát
b) a bírálóbizottságot.
(6) A képviselő-testület a tárgyalás lefolytatására tárgyalóbizottságot is létrehozhat.
(7) A tárgyalás(ok) során a közbeszerzési szabályok betartását a közbeszerzési ügyintéző
felügyeli.
(8) A tárgyalás(ok)ról szóló jegyzőkönyv elkészítéséért és megküldéséért a közbeszerzési
ügyintéző felel.
(9) A tárgyalásos eljárás során az ajánlatok Kbt. 93. § szerinti bírálatát a bírálóbizottság végzi.
11
(10) Az ajánlatok 93. § (2) bekezdés szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a polgármester dönt.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(11) Az ajánlattételre felkért ajánlattevők számát és személyét a képviselő-testület határozza
meg.
(12) Az ajánlattevők személyére javaslatot tehet:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület tagja
c) a képviselő-testület bizottságának tagja
d) a bírálóbizottság tagja
(13) Az ajánlattételi felhívást az ajánlattevők részére a közbeszerzési ügyintéző küldi meg.
(14) Az eljárás során az ajánlatok Kbt. 98. § szerinti bírálatát a bírálóbizottság végzi.
(15) Az ajánlatok 98. § (2) bekezdés szerinti érvénytelenné nyilvánításáról a bírálóbizottság
javaslata alapján a polgármester dönt.
(16) A Közbeszerzési Döntőbizottság Kbt. 100. § (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatásáért a
közbeszerzési ügyintéző felel.
(17) A Közbeszerzési Hatóság 94. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatásáért a
közbeszerzési ügyintéző felel.
Versenypárbeszéd
(18) Az ajánlattételi felhívást a részvételre jelentkezőknek a közbeszerzési ügyintéző küldi meg.
(19) A versenypárbeszéd során a szabályzat VII. fejezet (3)–(8) pontjai megfelelően
alkalmazandók.
(20) Az eljárás során az ajánlatok Kbt. 107. § (6) bekezdés szerinti bírálatát és értékelését a
bírálóbizottság végzi.
Keretmegállapodásos eljárás
(21) Az eljárás során a nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályokat
megfelelően alkalmazni kell.
(22) A Kbt. 109. § (3) bekezdés szerinti keretszámot a bírálóbizottság javaslata alapján a
képviselő-testület határozza meg.
(23) Amennyiben a Kbt. 109. § (5) bekezdés szerinti körülmény fennáll, a képviselő-testület dönt
a beszerzés meg nem valósításáról. A döntést követően a tájékoztatást és értesítést a
közbeszerzési ügyintéző küldi meg az érintetteknek.
(24) A Kbt. 109. § (6) bekezdés szerinti értesítést a közbeszerzési ügyintéző küldi meg.
(25) A Kbt. 110. § (5) bekezdés szerinti esetben az ajánlattételi felhívást a közbeszerzési
ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
12
VIII. FEJEZET
Nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárás szabályai
(1) Az önkormányzat nemzeti eljárásrendben általános esetben nem alkalmazza a Kbt. 123. §
szerinti önálló eljárási szabályok kialakítását, közbeszerzési eljárásait a Kbt. rendelkezései, a
törvény Második Része és 122. §-a szerint folytatja le.
(2) Az egyes beszerzések esetén a képviselő-testület egyedi döntésben határozhat úgy, hogy az
önkormányzat a közbeszerzést amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak önálló
eljárási szabályok kialakításával valósítja meg.
(3) Az önálló eljárási szabályok szerint történő beszerzés esetén a szabályrendszer kialakítása és
a közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az önkormányzat közbeszerzési tanácsadót von be.
(4) Az önálló eljárási szabályok kialakítását a bevont közbeszerzési tanácsadó és a
bírálóbizottság végzi el.
(5) A kialakított eljárási szabályokat a bírálóbizottság elnöke terjeszti a képviselő-testület elé.
(6) Az önálló eljárási szabályok rendszerét a képviselő-testület fogadja el.
(7) A Kbt. 122. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatást a közbeszerzési ügyintéző küldi meg.
(8) A szabályzat uniós eljárásrendre vonatkozó szabályozását és előírásait a választott
közbeszerzési eljárás fajtájára tekintettel megfelelően alkalmazni kell.
(9) A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai
megfelelően alkalmazandóak.
IX. FEJEZET
A közbeszerzési szerződés megkötése, módosítása, teljesítése
(1) A szerződés megkötését a Jegyző készíti elő.
(2) A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester írja alá.
(3) A Kbt. 128. § (3) bekezdésben meghatározott az alvállalkozó személyét érintő
módosításhoz történőhozzájárulást a bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester adja meg.
A bírálóbizottság a javaslatát megelőzően a Kbt. 128. § (3) bekezdés alapján megvizsgálja a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó alkalmasságát.
(4) A szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról szóló, Kbt. 130.
§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a polgármester adja ki.
(5) A szerződéses ellenszolgáltatás határidőre történő kiegyenlítéséért a Pénzügyi Csoport
vezetője felel.
(6) A szerződés Kbt. 132. § (2) bekezdés szerinti módosításáról az értesítést a közbeszerzési
ügyintéző küldi meg az ajánlattevők részére.
X. FEJEZET
A közbeszerzések ellenőrzése
(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és
végrehajtásának ellenőrzéséért az önkormányzat belső ellenőri feladatokat ellátó ügyintézője
felel.
13
(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki:
a) a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése;
b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen
szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése;
c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.
(3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles
haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert és a bírálóbizottság elnökét.
XI. FEJEZET
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai
(1) A Kbt. 137. § (2) bekezdés szerinti jogorvoslati eljárás megindításáról és a 139. § (5)
bekezdés szerinti visszavonásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Jogorvoslati eljárás során az önkormányzatot ügyvéd és zbeszerzési képzettséggel
rendelkező személy képviseli.
(3) A jogorvoslati kérelem elkészítése, a Közbeszerzési Döntőbizottság részére történő
megküldése és esetleges hiánypótlása a (2) pontban meghatározott személyek feladata. A
kérelmet megküldése előtt a polgármester hagyja jóvá.
(4) A kérelemmel indított eljárás igazgatási díjának megfizetését a közbeszerzési ügyintéző a
polgármester jóváhagyását követően kezdeményezi a Pénzügyi Csoport vezetőjénél. A díj
megfizetéséről a Pénzügyi Csoport vezetője gondoskodik.
(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság végzésének és érdemi határozatának bírósági
felülvizsgálatát a (2) pontban meghatározott személyek javaslata alapján a képviselő-testület
kezdeményezheti.
(6) A keresetlevelet a (2) pontban meghatározott személyek készítik el és a polgármester
jóváhagyását követően benyújtják Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
XII. FEJEZET
Közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó különös szabályok
(1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. XIV. Fejezete szerinti közszolgáltatói szerződés
megkötése céljából folytat le közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályain túl az
alábbi szabályok az irányadók.
(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkosajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Korm.
rendelet (továbbiakban: közszolgáltatói rendelet, vagy KR) előírásait is alkalmazni kell.
(3) A közszolgáltatói rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti kizárásáról a rendelkezésre álló adatok
alapján a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület vagy az általa kijelölt bizottsága
dönt. A döntési javaslathoz a bírálóbizottsági tagok személyes írásbeli indokolást készítenek.
(4) A közszolgáltatói rendelet 6. § (4) és 7. § (4) bekezdés szerinti értesítés megküldése a
közbeszerzési ügyintéző feladata.
14
(5) Előminősítési rendszer létrehozásáról a bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület
dönt.
(6) Az előminősítési rendszer működtetésének részleteit a bírálóbizottság állítja össze és a
polgármester hagyja jóvá.
(7) Az előminősített jelentkezők listáját a közbeszerzési ügyintéző vezeti.
(8) A jelentkezők listára vételének feltételeit a bírálóbizottság állítja össze és a polgármester
hagyja jóvá.
(9) A jelentkezőknek a közszolgáltatói rendelet 10. § (4) bekezdés szerinti értesítéséért a
közbeszerzési ügyintéző felel.
(10) Az előminősítési listára történő felvételről illetve az arról történő törlésről a bírálóbizottság
javaslata alapján a polgármester dönt.
XIII. FEJEZET
A tervpályázati eljárásokra vonatkozó szabályok
(1) Amennyiben az önkormányzat a Kbt. 4. § 22. pontja szerinti tervpályázat céljából folytat le
közbeszerzési eljárást, a szabályzat általános szabályain túl az alábbi szabályok az irányadók.
(2) Az eljárás lebonyolítása során a Kbt. rendelkezései mellett a tervpályázati eljárások
szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: tervpályázati rendelet,
vagy TR) előírásait is alkalmazni kell.
(3) Amennyiben a tervpályázat lebonyolítása nem kötelező, a tervpályázati rendelet 1. § (9)
bekezdése szerinti döntést a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő-testület
hozza meg.
(4) A pályázatok elbírálására az önkormányzat a tervpályázati eljárás megindítása előtt
tervpályázati bírálóbizottságot hoz létre. A tervpályázati bírálóbizottság tagjait és elnökét a
képviselő-testület választja. A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak kiválasztásakor a
tervpályázati rendelet 9. § (2), (8) és (9), valamint a 24. § (6) bekezdésében előírtakra
figyelemmel kell lenni.
(5) A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak megbízását a polgármester írja alá.
(6) A tervpályázati kiírást a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és a polgármester hagyja
jóvá.
(7) A tervpálzati kiírás zzétételére, megküldésére a szabályzat általános rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(8) A tervpályázati bírálóbizottság feladatait a TR. 10. § (1) bekezdés tartalmazza.
(9) A tervpályázati dokumentációt a tervpályázati bírálóbizottság készíti el és hagyja jóvá.
(10) A tervpályázati dokumentációt átvevő személyek jegyzékét a közbeszerzési ügyintéző
vezeti.
(11) Az írásbeli kérdésekre a választ a tervpályázati bírálóbizottság állítja össze, és a
közbeszerzési ügyintéző küldi meg az érintetteknek.
(12) A képviselő-testület a tervpálzati eljárást megelőzően, az adott tervpályázati eljárásra
vonatkozó, fenti szabályoktól eltérő egyedi döntési és felelősségi rendet illetve eljárási
szabályokat is meghatározhat.
15
(13) A tervpályázati eljárás eredményhirdetését az önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottsága
bonyolítja le. Az eredményhirdetésre a polgármester hívja meg az érintetteket, a meghívót a
közbeszerzési ügyintéző küldi meg.
(14) A tervpályázati rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti létszámra vagy keretszámra és a (3)
bekezdés szerinti rangsorolás módjára a tervpályázati bírálóbizottság tesz javaslatot, és arról a
polgármester dönt.
(15) Egyszerű tervpályázati eljárás esetén a pályázaton való indulásra felkért cégeket a
képviselő-testület határozza meg.
XIV. FEJEZET
Záró rendelkezések
(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az
azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell
alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
16
1. számú függelék
Az irányadó közbeszerzési értékhatárok
1. Uniós értékhatárok:
Az uniós közbeszerzési értékhatárok kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
értékhatárok – 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzésre 207 000 EUR azaz 60 690 330 forint,
b) építési beruházásra 5 186 000 EUR azaz 1 520 483 340 forint,
c) építési koncesszióra 5 186 000 EUR azaz 1 520 483 340 forint,
d) szolgáltatás megrendelésére 207 000 EUR azaz 60 690 330 forint,
e) tervpályázati eljárás lefolytatására 207 000 EUR azaz 60 690 330 forint.
A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2)
bekezdése] esetén irányadó uniós közbeszerzési értékhatárok 2014. január 1-jétől 2014.
december 31-éig:
a) árubeszerzésre 414 000 EUR azaz 121 380 660 forint,
b) építési beruházásra 5 186 000 EUR azaz 1 520 483 340 forint,
c) szolgáltatás megrendelésére 414 000 EUR azaz 121 380 660 forint,
d) tervpályázati eljárás lefolytatására 414 000 EUR azaz 121 380 660 forint.
2. Nemzeti értékhatárok:
A nemzeti közbeszerzési értékhatárok – kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó értékhatárok – 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzésre 8 millió forint,
b) építési beruházásra 15 millió forint,
c) építési koncesszióra 100 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelésére 8 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszióra 25 millió forint.
Közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó nemzeti
közbeszerzési értékhatárok 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzésre 50 millió forint,
b) építési beruházásra 100 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelésére 50 millió forint.
17
2. számú függelék
A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó fontosabb jogszabályok
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
1/2006. (I.13.) PM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének
eljárási szabályairól és díjazásáról
92/2011. (XII.30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (A
központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó
kiemelt termékek közbeszerzése esetén alkalmazandó)
317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről
302/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések
részletes szabályairól
257/2007. (X.4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az
elektronikus árlejtés alkalmazásáról
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól
305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról
289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható
szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól,
valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére
történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és
fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított
rendszeréről
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érint
ő vagy a különleges
18
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos
szabályairól
93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek
beszerzésének előmozdításáról
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről
228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra
szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról
1564/2005/EK rendelet – a közösségi hirdetménymintákról
2195/2002/EK rendelet a CPV-ről (többször módosított)
1059/2003/EK rendelet a NUTS létrehozásáról (többször módosított)
19
3. számú függelék
……………………………………………..
……… évi közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége
CPV kód
Irányadó
eljárásrend
Tervezett
eljárási típus
az eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja
szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama
Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére?
I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
III. Szolgáltatás-
megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
20
4. számú függelék
Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I
É S T I T O K T A R T Á S I N Y I L A T K O Z A T
Alulírott … mint …… Önkormányzat (székhely: ……….) ajánlatkérő által megindított
közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lefolytatásába bevont személy kijelentem, hogy
velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 24. §-ában foglalt kizáró
körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ajánlatkérő és a Bírálóbizottság munkáját és a
döntéshozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően
segítem.
Tudatában vagyok annak, hogy az eljárás előkészítése során olyan információk birtokába
kerülhetek, melyek ismerete egy ajánlattétel esetén magában hordozza a versenytorzítás
lehetőségét, ezáltal összeférhetetlenséget eredményezhet. Amennyiben ilyen körülmény áll
elő, azt haladéktalanul jelzem az ajánlatkérő felé.
Jelen nyilatkozatot az önkormányzat által tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban teszem.
Kelt:…………………….
...........................................................…………..
aláírás
21
5. számú függelék
Á L T A L Á N O S Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I
É S T I T O K T A R T Á S I N Y I L A T K O Z A T
A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T T A G J A I S Z Á M Á R A
Alulírott (lakcím: …) mint …… Önkormányzata (székhely: ……….) Képviselő-
testületének tagja nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
meghatározott kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint
megismertem:
24. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező
helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és
tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban
részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának
sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont
személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa
megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne.
(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és
nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg
amelytől az ajánlatkérő
a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés
becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése
nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy
b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot
kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele
a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
22
Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat mint ajánlatkérő által lefolytatandó
közbeszerzési eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen
összeférhetetlenségi ok vagy kizáró körülmény fennáll.
Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kelt:…………………….
...........................................................…………..
aláírás
23
6. számú függelék
B í r á l a t i l a p
……
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
A bírálatot végezte: ..............................................................................................................................
1. Formai és alkalmassági bírálat
Követelmény ajánlattevő ajánlattevő
A bírálat eredménye (érvényesség, alkalmasság)
Az érvénytelenség oka és indoka: ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Ajánlati elemek értékelése
ajánlattevő ajánlattevő
Az elbírálás részszempontjai
A rész-
szempontok
súlyszámai
Értékelési
pontszám
Súly×pont
Értékelési
pontszám
Súly×pont
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:
Összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette:......................................................................
Összességében második legelőnyösebb ajánlatot tette:......................................................................
Elbírálás módszere:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
24
.................................................................................................................................................................
Egyéb megjegyzés:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Kelt: ……………………………
………………………………………………………
Bíráló aláírása
25
7. számú függelék
Felelősségi rend összefoglalása
Képviselő-testület feladata
Dönt más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról (II.3.)
Kötelezettség-vállalásra jogosult (II.5.)
Dönt a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásról (II.8.)
Dönt az eltérő felelősségi rendről (II.9, XIII.12.)
Bírálóbizottságba tagokat delegál (III.4, 5.)
Éves közbeszerzési tervet elfogadja (IV.3.), módosítja (IV.6–9.)
Közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról dönt (IV.5.)
Eljárásban való részvétel jogának fenntartásáról dönt (IV.12.)
Előzetes összesített tájékoztató esetleges készítéséről dönt (IV.13.)
Amennyiben a polgármester nem hagyja jóvá a felhívást, úgy a testület dönt arról (V.9.)
A bevonandó közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt (V.13–15.)
Ajánlatot érvénytelenné nyilvánít bírálóbizottsági javaslat alapján (VI.28.)
Kizárásáról dönt (VI.31., XII.3.)
Dönt az eljárás eredményéről (VI.33.)
Keretszámról és rangsorolás módjáról dönt (VII.1,3,22.)
Tárgyalást lefolytatja, vagy lefolytatását átruházza (VII.4–6.)
Meghatározza az ajánlattételre felkért ajánlattevőket (VII.11.)
Keretmegállapodás esetén dönt a beszerzés törléséről (VII.23.)
Önálló eljárási szabályok szerinti beszerzésről és a szabályokról dönt (VIII.2,6.)
Jogorvoslati eljárás megindításáról, visszavonásáról dönt (XI.1.)
Döntőbizottsági végzés, határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi (XI.5.)
Előminősítési rendszer létrehozásáról dönt (XII.5.)
Dönt tervpályázat önkéntes lefolytatásáról (XIII.3.)
Tervpályázati bírálóbizottság tagjait kiválasztja (XIII.4.)
Egyszerű tervpályázati eljárás esetén dönt a felkért cégekről (XIII.15.)
Polgármester feladata
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést jóváhagyja (II.7.)
Jóváhagyja az éves statisztikai összegezést (IV.16.)
Jóváhagyja a felhívást (V.9.)
Jóváhagyja a dokumentációt és annak módosítását (V.12, VI.4.)
Dönt a tervben szereplő eljárás megindításáról (VI.1.)
Felhívás módosításáról, a részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, felhívás
visszavonásáról dönt (VI.2.)
Sorsolás megtartásáról dönt (VI.30.)
Írásbeli összegezést jóváhagyja (VI.35.)
Előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot (VI.37.)
Jóváhagyja az ajánlattevő részére nyújtandó tájékoztatást (VI.41.)
Tárgyalásos eljárás során az érvénytelenítésről dönt (VII.10,15.)
Az önkormányzat nevében megköti a szerződést (IX.2.)
Alvállalkozó módosulásához hozzájárulhat (IX.3.)
Kiadja a teljesítésigazolást (IX.4.)
Jogorvoslati kérelmet jóváhagyja (XI.3.)
Jogorvoslati kérelem igazgatási díjának megfizetését jóváhagyja (XI.4.)
26
Jogorvoslati keresetlevelet jóváhagyja (XI.6.)
Jóváhagyja az előminősítési rendszer részleteit és az előminőtési szempontokat (XII.6,8.)
Előminősítési listára történő felvételről, törlésről dönt (XII.10.)
Megbízza a tervpályázati bírálóbizottság tagjait (XIII.5.)
Jóváhagyja a tervpályázati kiírást (XIII.6.)
Tervpályázati eljárás eredményhirdetésére az érintetteket meghívja (XIII.13.)
Tervpályázati eljárás során dönt a pályázói létszámról, keretszámról és a rangsorolás
módjáról (XIII.14.)
Bírálóbizottság feladata
Javaslatot tesz más ajánlatkérő részére adandó meghatalmazásról (II.3)
Gazdasági Versenyhivatal felé történő bejelentést összeállítja és megküldi (II.7.)
Javaslatot tesz a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozásra (II.8.)
Éves közbeszerzési tervet elkészíti (IV.3.), módosítására javaslatot tesz (IV.6, 7, 8.)
Előzetes összesített tájékoztatót elkészíti (IV.14.)
Elkészíti a felhívást (V.8.)
Összeállítja a dokumentációt (V.11.)
Felhívás módosítására, a részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbítására, felhívás
visszavonására javaslatot tesz (VI.2.)
Javaslatot tesz a dokumentáció módosítására (VI.4.)
Kiegészítő tájékoztatást összeállítja (VI.6.)
Bírálja és értékeli a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat (V.17, VI.22,25,
VII.9,14,20.)
Hiányosságokat megállapítja (VI.24.)
Számítási hiba esetén elvégzi az ajánlat javítását és tájékoztatást küld (VI.26.)
Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kéréséről dönt (VI.27.)
Javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására (VI.28.)
Sorsolásra javaslatot tesz, és döntés után lebonyolítja (VI.30.)
Kizárására javaslatot tesz (VI.31, XII.3.)
Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít (VI.32.)
Nyilvános nyilvántartásokban a Kbt. szerinti ellenőrzést elvégzi és dokumentálja (VI.34.)
Előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot (VI.37.)
Keretszámra és rangsorolás módjára javaslatot tesz (VII.1,3,22.)
Tárgyalásos eljárás esetén az érvénytelenítésre javaslatot tesz (VII.10,15.)
Önálló eljárási szabályokat a közbeszerzési tanácsadóval kidolgozza (VIII.4.)
Alvállalkozó módosulása esetén javaslatot tesz és vizsgálja alkalmasságát (IX.3.)
Előminősítési rendszer létrehozására javaslatot tesz a képviselő-testületnek (XII.5.)
Előminősítési rendszer részleteit és az előminősítési szempontokat kialakítja (XII.6,8.)
Előminősítési listára történő felvételre, törlésre javaslatot tesz (XII.10.)
Javaslatot tesz tervpályázat önkéntes lefolytatására (XIII.3.)
Tervpályázati eljárás eredményhirdetését lebonyolítja (XIII.13.)
Bírálóbizottság elnökének feladata
Bizottsági munka dokumentálásáért felel (III.9.)
Előzetes összesített tájékoztató közzétételéről gondoskodik (IV.14.)
Eljárás előtt beszerzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat (V.1.)
Felhívás elkészítéséért és szabályszer
űségéért felel (V.8.)
Dokumentálja a bírálatot (VI.22.)
27
Hiánypótlásra szólít fel (VI.24.)
Indokolásra, felvilágosításra, tisztázásra szólít fel (VI.27.)
Közbeszerzési Hatóságot tájékoztatja az ajánlat érvénytelenségéről (VI.29.)
Írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot a testület elé terjeszti (VI.32.)
Előzetes vitarendezésről és annak eredményéről a testületet tájékoztatja (VI.39.)
Iratbetekintést a közbeszerzési ügyintézővel közösen lebonyolítja (VI.40.)
Önálló eljárási szabályokat a testület elé terjeszti (VIII.5.)
Pénzügyi Csoport vezetőjének feladata
Közbeszerzési tervhez adatot szolgáltat (IV.3.)
Önkormányzat beszerzéseiről tételes nyilvántartást vezet (V.7.)
Dokumentáció árának visszatérítése (VI.14.)
Ajánlati biztosíték visszafizetése, megfizetése (VI.15.)
Szerződés megkötését előkészíti (IX.1.)
Ellenszolgáltatás időben történő teljesítéséért felel (IX.5.)
Jogorvoslati eljárás igazgatási díjának megfizetéséről gondoskodik (XI.4.)
Közbeszerzési ügyintéző feladata
Értékhatárok változását átvezeti a szabályzaton (I.4.)
Az önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozásáról szóló bejelentésért felel (II.2.)
A közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik (II.10.)
Kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a kért anyagot és
tájékoztatja a polgármestert (II.11.)
Beszerzi és karbantartja az elektronikus tanúsítványt (II.12.)
Az előírt hirdetményeket közzététel céljából feladja (II.14.)
Közbeszerzési terv közzétételéért felel (IV.11.)
Éves statisztikai összegezést elkészíti és a polgármester elé terjeszti (IV.15.)
Éves statisztikai összegezést megküldi a Hatóságnak (IV.16.)
Adatot gyűjt a becsült érték meghatározásához (V.6.)
Kötelező információk honlapon történő közzétételéért, Hatóság felé történő megküldéséért
felel (V.18.)
Részvételi, ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld (VI.3.)
Felhívás, dokumentáció módosításáról tájékoztatja az ajánlattevőket (VI.5.)
Kiegészítő tájékoztatást megküldi az ajánlattevőknek (VI.7.)
Konzultációt, helyszíni bejárást lebonyolítja, dokumentálja és tájékoztat (VI.8.)
A közbeszerzési műszaki leírás összeállítását koordinálja (VI.9.)
Kérés esetén a dokumentációt megküldi (VI.13.)
Kezdeményezi a dokumentáció árának visszatérítését (VI.14.)
Ajánlati biztosíték visszafizetését illetve megfizetését kezdeményezi (VI.15.)
Bontásig őrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat (VI.18.)
Bontóbizottság elnöke (VI.19.)
Bontási eljárás dokumentálásáért és törvényességéért felel (VI.20.)
Bontási jegyzőkönyvet megküldi (VI.21.)
Hiánypótlási felhívást megküldi (VI.24.)
Indokolás, felvilágosítás, tisztázás kérését megküldi (VI.27.)
Írásbeli összegezést elkészíti és megküldi az ajánlattevők részére (VI.35,36.)
El
őzetes vitarendezésre a választ megküldi (VI.38.)
28
Iratbetekintést a bizottság elnökével közösen lebonyolítja, és arról jegyzőkönyvet készít
(VI.40.)
Kérésre tájékoztatást ad nyertes ajánlat jellemzőiről (VI.41.)
Ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére (VII.2,13,18,25.)
Felügyeli a tárgyalás szabályszerűségét és jegyzőkönyvet készít és megküldi azt (VII.7–8.)
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén tájékoztatja a Közbeszerzési Döntőbizottságot
(VII.16.)
Keretmegállapodásos eljárás esetén a beszerzés törléséről tájékoztatást ad (VII.23.)
Felhívás, dokumentáció módosításáról tájékoztat (VIII.7.)
Szerződés módosításáról értesítést küld (IX.6.)
Kérelemre indított jogorvoslati eljárás esetén az igazgatási díj megfizetését kezdeményezi
(XI.4.)
Előminősített jelentkezők listáját vezeti (XII.7.)
Előminősítésre jelentkezőket a döntésről értesíti (XII.9.)
Vezeti a tervpályázati dokumentációt átvevő személyek jegyzékét (XIII.10.)
Tervpályázati eljárás eredményhirdetésére meghívót megküldi (XIII.13.)